Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski - dotacje

Wnioski – dotacje

Po otrzymaniu promesy MSWiA oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego należy złożyć do Wojewody Dolnośląskiego w terminie określonym w promesie wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami (wersje elektroniczne dokumentów znajdują się poniżej). Wniosek w formie edytowalnej należy ponadto przekazać na adres poczty elektronicznej w.sobera@duw.pl oraz d.bajer@duw.pl.

Dokumentacja aplikacyjna:

1. Wniosek o dotację;

2. Zestawienie rzeczowo – finansowe (do wyboru wersja .doc i .xls);

3. Oświadczenie o procencie strat w stosunku do dochodów w roku poprzedzającym rok wystąpienia zdarzenia;

4. Oświadczenie o wysokości udziału własnego (wraz z podaniem źródeł jego finansowania) – w pliku znajdują się dwie wersje oświadczenia dla zadań dofinansowanych w 100% i w 80%;

5. Oświadczenie o tym, że zadania będące przedmiotem dofinansowania jest zadaniem własnym;

6. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej;

ponadto należy załączyć kopie nw. dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem:

7. Kopię promesy MSWiA wraz ze wszystkimi zmianami

8. Kopię ogłoszenia o zamówieniu z BZP;

9. Kopię ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z BZP;

10. Kopię kosztorysu inwestorskiego;

11. Kopię kosztorysu ofertowego;

12. Kopię umowy z wykonawcą;

13. Kopię zgłoszenia robót/ pozwolenia na budowę/ ew. pozwolenia wodnoprawnego;

14. Kopię uchwały o wyborze członków zarządu jednostki lub zaświadczenia komisji wyborczej o wyborze wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta wraz z wyciągiem z protokołu (lub innym dokumentem) pozwalającym stwierdzić, że ślubowanie zostało złożone;

15. Kopię uchwały o powołaniu skarbnika jednostki lub głównego księgowego budżetu;

16. Kopie dokumentów upoważniające inne osoby do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki lub kontrasygnowania zobowiązań majątkowych;

17. Kopie mapek poglądowych i ew. inne załączniki rysunkowe (np. przekroje poprzeczne);

18. Dokument poświadczający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

 

Po zakończeniu realizacji zadania należy:

1. Wysłać wniosek o przekazanie dotacji (wersja elektroniczna poniżej);

oraz w terminach określonych w umowie dotacji:

2. Zapłacić wykonawcy za realizację zadania;

3. (ew.) Dokonać zwrotu środków dotacji;

4. Rozliczyć zadanie przekazując do DUW następujące dokumenty:

- druk rozliczenia końcowego (wersja elektroniczna poniżej);

- protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania oraz ew. inne - własne protokoły odbiorów (wersja elektroniczna poniżej);

- fakturę opisaną zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie dotacji;

- potwierdzenie dokonania przelewu (lub wyciąg z rachunku bankowego).

„- fotografię tablicy z informacją o dofinansowaniu (wytyczne dot. wzoru graficznego oraz opis projektu tablicy informacyjnej poniżej)

  •  - Tablica
    Tablica
liczba wejść: 12223