Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 maja 2019

Polityka społeczna i sytuacja pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił informacje na temat finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w regionie. Na realizację tych zadań gminy i powiaty na Dolnym Śląsku otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach dotacji celowej. Dolnośląskie gminy w latach 2016-2019 wydatkowały środki finansowe na obsługę zadań zleconych, w tym programów rządowych, ponad 270 mln 400 tys. zł z budżetu państwa.

Dotacje celowe wypłacane dolnośląskim samorządom przeznaczone są na obsługę programów, wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie, w tym media i inne koszty utrzymania lokalu, oraz wszelkie zakupy związane z wyposażeniem czy materiałami biurowymi.

Środki przekazywane w województwie na obsługę programów rządowych:

„Program Rodzina 500 +” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Kwoty przekazane gminom na obsługę programu:
• w 2016 roku 21 mln 742 tys. zł, tj. 2% kwoty przekazanej dotacji.
• w latach 2017 – 2018 43 mln 328 tys. zł, tj. 1,5% przekazanej dotacji.
• w okresie I – III 2019 roku 5 mln 276 tys. zł, tj. 1,5% przekazanej dotacji.

Od lipca do grudnia 2019 r., w związku z wypłatą świadczeń na pierwsze dziecko, szacunkowe koszty obsługi programu wzrosną i będą stanowiły 1,2 % kwot dotacji otrzymanej przez samorządy).  

Koszty obsługi naliczane są od otrzymanej przez samorząd dotacji, a nie od kwoty wypłaconych świadczeń.

Z danych oraz rozliczeń zebranych od gmin i powiatów wynika, że wszystkie samorządy kupiły niezbędny sprzęt, np. informatyczny oraz zatrudniły odpowiednią liczbę pracowników do realizacji programu. W województwie dolnośląskim program Rodzina 500 + realizuje 664 osoby, w tym finansowanych jest obecnie 326 etatów, 16 umów cywilnoprawnych, 103 dodatków zadaniowych za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z realizacją programu. Tylko 98 pracowników socjalnych (spośród wszystkich 1 466 zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) uczestniczy w realizacji programu w ramach dodatkowych zadań.

Program Dobry Start (300+)

Koszt obsługi programu liczony jest w wysokości 10 zł za jedno dziecko lub osobę ucząca się, na które składany jest wniosek. Z danych zebranych z samorządów wynika, że w 2018 roku całkowite koszty obsługi programu wyniosły 2 mln 964 tys. zł, z tego zgodnie z przepisami, na wynagrodzenia należało przeznaczyć nie mniej niż 80%, tj. 2 mln 479 tys. zł.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł wynikające z ustawy „Za życiem”
Koszt obsługi wynosi 3% od kwoty świadczenia i wynosi 124 zł za wydanie 1 decyzji.
Wysokość środków przekazanych gminom na obsługę zadania:
• w 2017 roku -   40 139 zł   ( wypłacono 324 świadczenia),
• w 2018 roku -   37 374 zł   ( wypłacono 307 świadczeń),
• w okresie I – IV 2019 roku   14 000 zł   ( wypłacono 113 świadczeń).

Świadczenia Rodzinne
Koszty obsługi wynoszą 3% od kwoty dotacji przekazanej dla gminy.
Wysokość środków przekazanych gminom na obsługę programu:
• w 2016 roku 22 mln. 546 tys. zł
• w latach 2017 – 2018 47 mln 397 tys. zł
• w 2019 roku planuje się przekazać 22 mln 885 tys. zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy transportowej na terenie całego kraju.
Gminy otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, które (na dzień 30 kwietnia br.) wynoszą:

• Wniosek o dodanie rodziny 13,67 zł
• Wniosek o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 5,36 zł
• Wniosek o dodanie nowej osoby 2,74 zł
• Wniosek o duplikat 1,74 zł
• Wniosek o nową Kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,74 zł
• Liczba osób, którym wydano decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy 2,74 zł
• Wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny 1,37 zł

Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca, wskaźnikiem waloryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok,
w którym przeprowadzana jest waloryzacja. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji, nie mogą ulec obniżeniu.

Dotacja przekazana gminom za obsługę Karty Dużej Rodziny

2016 r.

2017 r.

2018 r.

62 563,76

45728,04

56856,07

 

Zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych

Zwrot kosztów wydawania decyzji przez gminy (ośrodki pomocy społecznej) w sprawie świadczeń zdrowotnych dla osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

2016 r.

2017 r.

2018 r.

492 238,87

633 619,98

617 449,9

 

Dodatkowo, każdego roku z budżetu wojewody gminy otrzymują dotację na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz obsługę zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, w tym także na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej.  

lata

kwota przekazanej dotacji

2016

42 068 000,00

2017

42 290 000,00

2018

46 048 125,00

 

Sytuacja pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz rodzinie w województwie  dolnośląskim

W województwie dolnośląskim zadania pomocy społecznej realizuje 9 743 osoby, z tego
w 169 gminach zatrudnionych jest 1 466 pracowników socjalnych, oraz w  powiatach – 86 pracowników socjalnych. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych. Zdecydowaną większość zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych stanowią zadania własne gmin i własne o charakterze obligatoryjnym.

12 gmin, tj. ok. 7% wszystkich gmin na Dolnym Śląsku, nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Sytuacja taka ma miejsce w małych gminach, nieskomunikowanych z większymi miastami oraz ze względu na niższe zarobki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że do wykonywania zawodu pracownika socjalnego niezbędne są: określone przepisami wykształcenie oraz szczególne predyspozycje. W małych gminach brakuje osób posiadających odpowiednie wykształcenie do wykonywania tego zawodu.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Każdego roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty tego dodatku. Środki te przyznawane są w IV kwartale każdego roku.

Wysokość średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika socjalnego w gminie, w 2018  roku, wynosiła 2 869,85 zł (bez wliczania  dodatku stażowego, dodatku z tytułu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz pracy socjalnej w terenie oraz bez premii).

Inne  gwarantowane ustawowo uprawnienia pracowników socjalnych

 1. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub
  w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.
 2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.
 3. Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.
 4. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.
 5. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Działania służb Wojewody w zakresie szkoleń:

 

1. Cykl szkoleń w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej (pracowników socjalnych) w ramach wspólnych działań służb Wojewody oraz właściwych komend Policji (wojewódzkich i powiatowych)

Szkolenia praktyczne z zakresu prewencji i samoobrony odbywały się w okresie od 10 września 2015 r. do 24 października 2017 r., z udziałem psychologa, negocjatora policyjnego i przedstawiciela wydziału prewencji. Przeszkolonych zostało 1621 pracowników socjalnych
w 87 grupach szkoleniowych. Zajęcia prowadzone były wg następującego schematu:

 • taktyka zachowania w sytuacjach zagrożenia ze strony osoby agresywnej, z elementami samoobrony (3 godz. dydaktyczne na sali sportowej); omówienie zasad zapamiętywania rysopisu sprawcy, ochrony prawnej pracownika socjalnego jako funkcjonariusza publicznego, kontratypu obrony koniecznej i ustawowego obowiązku udzielenia pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia (1 godz. dydaktyczna);
 • elementy negocjacji policyjnych (2 godz. dydaktyczne);
 • psychologiczne aspekty reakcji na zagrożenia (2 godz. dydaktyczne);

2. Cykl szkoleń w ramach Programu „Czyste Powietrze” dla zawodowej kadry pomocy społecznej (pracowników socjalnych) w ramach wspólnych działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, służb Wojewody oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W dniu 15 listopada br. w DUW odbyło się pierwsze "pilotażowe" szkolenie dla grupy 20 pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. W okresie od 14 marca 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. przeszkolonych zostało 151 pracowników socjalnych z 39 Ośrodków Pomocy Społecznej województwa dolnośląskiego. W okresie od 29 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. realizowane jest szkolenie dla kolejnych
68 pracowników socjalnych z 23 Ośrodków Pomocy Społecznej.

Pakiet niezbędnych działań, w celu poprawy jakości powietrza w kraju, rekomendowany przez Komitet Stały Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze” został przyjęty przez Radę Ministrów że w dniu 17 stycznia 2017 r. W ramach ww. Programu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Energetyki, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Środowiska zostało przypisane do realizacji zadanie pn.: Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych. W związku z powyższym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nawiązał współpracę z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w zakresie przygotowania niezbędnych szkoleń i materiałów informacyjnych dla kadry pomocy społecznej. Kadrę na szkolenia zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast materiały informacyjne dla pracowników socjalnych zostały przygotowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

3. Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych przeprowadzony przez służby Wojewody z Przewodniczącymi i przedstawicielami Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych  w dniach 27, 28, 29 listopada 2018 r. – łącznie  dla 109 osób ze 169 gmin, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i procedury Niebieskie Karty.

4. Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych, przeprowadzony w latach 2018-2019 przez służby Wojewody, dla pracowników organów właściwych ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej).

 • Spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące organizacji przyjmowania wniosków, rozpatrywania spraw o świadczenia rodzinne i wychowawcze, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

Termin: 07-08.02 2018 r.; liczba uczestników: 230

uwagi: Spotkanie z przedstawicielem  Departamentu Koordynacji systemów Zabezpieczenia Społecznego, MRPiPS

 • Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, mające na celu wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Termin: 24.04.2018 r.; liczba uczestników: 34

uwagi: Szkolenie dla dyrektorów i kierowników jst oraz kierowników komórek organizacyjnych ds. świadczeń rodzinnych/wychowawczych w których najczęściej występowały nieprawidłowości w przekazanej Wojewodzie dokumentacji.

 • Spotkanie szkoleniowo – informacyjne z zakresu przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych/wychowawczych, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Termin: 

12-15.03.2019 r.

19-22.03.2019 r.

27-29.03.2019 r.

02-05.04.2019 r.

09-10.04.2019 r.

liczba uczestników: 341

Uwagi: Spotkanie dla pracowników merytorycznych zajmujących się przyjmowanie i rozpatrywaniem wniosków. 

Na spotkaniach omawiane były następujące zagadnienia:

 • podstawowe dane dotyczące koordynacji (pojęcie koordynacji, świadczenia podlegające koordynacji, kraje w których zachodzi koordynacja, pierwszeństwo wypłaty świadczeń),
 • procedura współpracy organów właściwych z Wojewodą, aktualne problemy/najczęściej zadawane pytania,
 • „dobre praktyki”,
 • najczęściej popełniane błędy w przekazanych Wojewodzie wnioskach,
 • procedura postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

5. W roku 2016 r. w celu wsparcia jednostek realizujących Program 500+ oraz rodzin uprawnionych do świadczenia, uruchomiono infolinię  obsługiwaną przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, udzielających porad z zakresu interpretacji przepisów prawa.
1 kwietnia 2016 roku pracownicy Wojewody rozpoczęli wyjazdy do gmin województwa w ramach akcji BUS - RODZINA 500+, aby promować program i udzielać porad beneficjentom, którzy mieli problemy z wypełnianiem wniosków. Do końca kwietnia 2019 r. . trwała akcja BUS – NOWA PIĄTKA, promująca m.in. zmiany w Programie 500+ , związane z objęciem świadczeniem również pierwszego dziecka, bez stosowania kryterium dochodowego w rodzinie. Zmiany te wejdą w życie 1 lipca br.

6. W celu prawidłowego wdrożenia i realizacji programu Dobry start w czerwcu 2018 r. 2018 r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat programu. W Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej uruchomiono ponadto specjalną infolinię dla pracowników gminnych i powiatowych realizujących w województwie program Dobry start.

 

 • Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku
 • Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku
 • Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa dot. polityki społecznej i sytuacji pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku