Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Rodzin

W dniu 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podkreśla, że rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. To w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Corocznie, z budżetu państwa, dolnośląskie gminy otrzymują ponad 2 mld zł na realizację ważnych dla rodzin programów z obszaru polityki społecznej oraz na wypłaty świadczeń wspierających rodziny.

Program Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Program przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Program Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów i osób uczących się rozpoczynających rok szkolny.

Program Maluch+

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Poprzez dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  ułatwiamy rodzicom powrót na rynek pracy.

Asystent rodziny

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Karta Dużej Rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ . Nie ma znaczenia, w jakim wieku są dzisiaj dzieci – wszystkim, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Oprócz zniżek na przejazdy kolejowe czy darmowe wstępy do parków narodowych, Karta Dużej Rodziny to zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Kartę Dużej Rodziny wspiera przeszło 5 tys. partnerów w ponad 20 tys. punktów w całej Polsce.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

 

Szczegółowych informacji o programach i świadczeniach udzielają pracownicy  169 gminnych, miejsko-gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej/pomocy rodzinie, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub rodziny.

 

  • Rodzina, fot. PD - Rodzina, fot. PD
    Rodzina, fot. PD