Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 stycznia 2007

Minister Andrzej Przewoźnik we Wrocławiu

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z ministrem Andrzejem Przewoźnikiem, Sekretarzem Generalnym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Minister uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, powołanego przez wojewodę.

Do zadań Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa należy sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci; ocenianie stanu opieki nad trwałymi obiektami pamięci narodowej; prowadzenie ewidencji wojewódzkiej obiektów powstałych dla upamiętnienia walk, miejsc męczeństwa i pamięci o postaciach związanych z tymi faktami; opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o ustanowienie i trwałe upamiętnienie miejsc, wydarzeń i postaci; inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych związanych z miejscem walk, męczeństwem i postaciami związanymi z tymi wydarzeniami; współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z samorządami terytorialnymi, środowiskami kombatanckimi i organizacjami społecznymi.

Najważniejszym zadaniem komitetu na najbliższe miesiące jest skatalogowanie wszystkich miejsc pamięci na terenie województwa. Minister zwrócił uwagę, że powstaje coraz więcej organizacji i stowarzyszeń skupiających młodych ludzi zainteresowanych historią Polski i swoich regionów. To również oni przyczyniają się do odkrywania miejsc i wydarzeń, które należy upamiętnić, a także dbają o istniejące już nekropolie.

W skład komitetu wchodzą: wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk (przewodniczący), Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich DUW Wojciech Kidybiński, Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego Dominika Potocka, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu Józef Adamski, Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego Fryderyk Czekaj, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Andrzej Kamiński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Leon Kieres, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Andrzej Kubik, Dyrektor Wydziału Infrastruktury DUW Marek Maćkiewicz, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Włodzimierz Suleja, Prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Jerzy Woźniak.

Minister zobowiązał się do zwiększenia finansowania na porządkowanie istniejących już cmentarzy wojennych. Od tego roku nastąpiła nowelizacja ustawy - pieniądze na ich utrzymanie pochodzić będą z budżetu wojewody, ale bezpośrednią opiekę nad nekropoliami w dalszym ciągu sprawują samorządy.