Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
30 listopada 2018

Program "Maluch +" 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszonym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019. Do programu „MALUCH+” 2019 wprowadzono zmiany, których celem jest zwiększenie liczby powstających miejsc opieki oraz ułatwienie realizacji zadań przez beneficjentów.

Oferty  w ramach programu należy składać  w terminie 4 tygodni od ogłoszenia programu tj. do dnia 28 grudnia 2018 r.  do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Program „MALUCH+” jest ważnym elementem polityki rodzinnej. Poprzez wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia ich dostępności pod względem cenowym i terytorialnym. Dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów jest szczególnie ważna dla rodziców, którzy chcą mieć możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w godzinach pracy. Program „MALUCH+”, wspierając rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, które najczęściej zajmują się opieką nad dziećmi.

Podobnie jak w edycji 2018 nacisk położony jest na rozwój instytucji opieki tworzonych przez jst na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego - mają one gwarancję otrzymania dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości, ale nie wyższej niż 80% wartości dla projektów do 3 mln zł i jeśli dofinansowanie będzie dotyczyło nie więcej niż 20% dzieci w wieku 1-2 lata (moduł 1a). Nowością w stosunku do poprzedniej edycji Programu jest wprowadzenie  w module 1a zasady niefunkcjonowania na terenie gminy żłobków i klubów utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (w poprzedniej edycji zasada dotyczyła wszystkich żłobków i klubów – utworzonych przez dowolny podmiot). Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie zwiększono do 30 tys. zł, dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 1b  przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby i wnioskowana wysokości dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie przekracza w gminie 5 mln zł (nowością jest wprowadzenie ograniczenia do 5 mln zł) lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie przekracza 3 mln zł. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie podwyższono do 22 tys. zł, kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z udziałem środków poprzednich edycji Programu.

Moduł 3, podobnie jak w edycji 2018, jest kierowany do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania. Kwoty dofinasowania pozostały bez zmian – 10 tys. zł/1 miejsce w żłobku

i klubie, 5 tys. zł/ 1 miejsce u dziennego opiekuna.

Moduł 4 przeznaczony jest dla podmiotów prywatnych i dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

 

 

  • Logo Maluch+ MRPiPS -