Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 września 2021

Dolnośląskie obwodnice na etapie prac przygotowawczych

Dla siedmiu obwodnic dolnośląskich miast, ujętych w rządowym Programie 100 obwodnic, prowadzone są prace przygotowawcze. Na najbardziej zaawansowanym etapie jest obwodnica Głogowa w ciągu DK12. Dla tej obwodnicy złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla pozostałych Inwestycji tj. obwodnicy Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku, opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które pozwoli wybrać najbardziej optymalny wariant przebiegu trasy.

 

 • Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

17 czerwca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla inwestycji. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy jako preferowany wariant PN4 do dalszej realizacji. Alternatywnie wskazano wariant PN5. Obydwa mają podobną długość, ok. 18 km.  

Złożenie wniosku to efekt zawartej 22 sierpnia 2018 r. umowy z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa.  Od 26 listopada do 4 grudnia 2019 roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Przedstawiliśmy rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Strona internetowa inwestycji
 

 • Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3 

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca, WYG International, przygotuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. 

Obecnie trwają prace nad STEŚ, uzgadniane są przebiegi wariantów obwodnicy oraz trwa opracowanie analizy wielokryterialnej, która umożliwi dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy. 

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego - aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie. Strona internetowa inwestycji.   

 

 •     Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja, o długości ok. 3,6 km, jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 2,8 km na terenie pozamiejskim. 3 grudnia 2020 roku podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację dokumentacji STEŚ-R. W maju br. przeprowadzone zostały pomiary ruchu i w trakcie opracowywania jest analiza i prognoza ruchu.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż DK94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.

 

 •  Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25 

7 czerwca br. podpisaliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). 

 Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu DK25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.  

 

 •     Obwodnica Milicza w ciągu DK15

19 lutego 2021 roku podpisaliśmy umowę z firmą IVIA na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej. W maju br. rozpoczęły się prace związane z wykonywaniem pomiarów ruchu. 21 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono proponowane przebiegi planowanej obwodnicy oraz przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. W trakcie opracowania są prognozy ruchu, jak również Program Badań Geologicznych.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg DK15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu DK11, a Trzebnicą w ciągu DK5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

 •     Obwodnica Oławy w ciągu DK94

14 września 2020 r.  podpisaliśmy umowę z firmą SWECO ENGINEERING na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu DK94.

W ramach zdania przeprowadzone zostały pomiary ruchu na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. Trwają uzgodnienia w sprawie projektu robót geologicznych oraz inwentaryzacja środowiskowa. 10 września br. obyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z DK94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. W sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

 

 •     Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

28 lipca 2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT na prace przygotowawcze dla obwodnicy Złotego Stoku. We wrześniu odbyła się wizja lokalna w terenie.  

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje DK46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej.  

 

 • Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim 

Rządowy Program budowy 100 obwodnic zakłada, że do roku 2030 wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.   Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. 

 

 • Współpraca z samorządami  

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji całego procesu inwestycyjnego pokazały, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R.  

Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. Pozostajemy z władzami samorządów w stałym kontakcie.  

Poniżej publikujemy pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do władz samorządowych. 

 • Dolny Śląsk obwodnice - Dolny Śląsk obwodnice
  Dolny Śląsk obwodnice
 • Oława - Oława
  Oława

Pliki do pobrania