Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nabór na rok 2022 w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 -2030

Uprzejmie informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór na rok 2022 w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 -2030.

Termin składania wniosków do 15 listopada 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie ww. dokumenty, opatrzone podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

Wykaz dodatkowych dokumentów składanych na etapie naboru:

Dla zadań o charakterze edukacyjnym:

 • oświadczenie, iż placówka działa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • oświadczenie wnioskodawcy, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel (kierownik, wychowawcy, opiekunowie, wolontariusze, etc.) spełniający wymogi określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • oświadczenie, iż w ramach realizacji zadania zatrudniony zostanie personel, który nie został ujęty w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (w związku z wejściem w życie w dniu 26 września 2019 r. zmienionego art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym),
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania bądź oświadczenie, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Dla zadań o charakterze edukacyjnym - programy stypendialne

 • poświadczony za zgodność z oryginałem regulamin przyznawania stypendiów.

Dla zadań o charakterze edukacyjnym – organizacja dla dzieci i młodzieży różnych form wypoczynku:

 • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel (kierownik wypoczynku, wychowawcy, opiekunowie, etc.) spełniający wymogi określone przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • oświadczenie, iż w ramach realizacji zadania zatrudniony zostanie personel, który nie został ujęty w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (w związku z wejściem w życie w dniu 26 września 2019 r. zmienionego art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).

Zasady oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert

Wnioski podlegają ocenie formalnej, prowadzonej przez Biuro Wojewody oraz ocenie merytorycznej prowadzonej przez Komisję konkursową, powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami art. 15 ust 2c – f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość:

 • uzupełnienia przez oferenta kompletu dokumentów,
 • dokonania skorygowania wniosku w oparciu o przesłanie uwagi,
 • sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie, 

w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż pięć dni od daty otrzymania informacji pismem lub pocztą elektroniczną. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub skorygowane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność złożonej oferty z celami „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
 • znajomość problemów i specyfiki społeczności romskiej,
 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
 • prawidłowość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • spójność kosztorysu z opisem zadania,
 • racjonalność i konieczność planowanych kosztów,
 • poziom udziału środków własnych,
 • zaangażowanie przedstawicieli społeczności romskiej,
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów/zadań finansowanych z krajowych i/lub zagranicznych środków publicznych,
 • doświadczenie i kwalifikacje personelu zaangażowanego w realizację zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania podmiotom, rekomendowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego, podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 • źródło: gov.pl - źródło: gov.pl
  źródło: gov.pl

Pliki do pobrania

liczba wejść: 759