Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 października 2022

Program w roku 2023

Uprzejmie informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030.

Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

Zadania w ramach Programu będą finansowane/dofinansowane z:

 • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn. Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
 • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – zadania z dziedziny Edukacja.

Wnioskodawcy składają w terminie do 15 listopada 2022 r. osobiście lub przesyłają na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

następujące dokumenty:

oraz dodatkowe załączniki/oświadczenia wymagane na etapie złożenia wniosku:

 • Wykaz projektów/zadań (załącznik nr 3);
 • poświadczoną na zgodność z oryginałem kopię statutu (dotyczy tylko ngo).

Dla zadań w dziedzinie: Mieszkalnictwo:

 • Zestawienie mieszkań/pomieszczeń/lokali /części wspólnych (załącznik nr 4);
 •  kosztorysy inwestorskie planowanych prac;
 • dokumentacje zdjęciową w pełni uzasadniającą zakres prac (wersja elektroniczna);
 • w przypadku inwestycji budowlanej, należy dołączyć  program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Dla zadań o charakterze edukacyjnym – m.in. świetlice, zajęcia, warsztaty, edukacja przedszkolna, edukacja szkolna:

 • oświadczenie, iż placówka działa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • oświadczenie wnioskodawcy, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel (kierownik, wychowawcy, opiekunowie, wolontariusze, etc.) spełniający wymogi określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • oświadczenie, iż w ramach realizacji zadania zatrudniony zostanie personel, który nie został ujęty w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (w związku z wejściem w życie w dniu 26 września 2019 r. zmienionego art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym);
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania bądź oświadczenie, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Dla zadań o charakterze edukacyjnym - programy stypendialne

 • poświadczony za zgodność z oryginałem regulamin przyznawania stypendiów.

Dla zadań o charakterze edukacyjnym – organizacja dla dzieci i młodzieży różnych form wypoczynku:

 • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, iż do realizacji zadania zatrudniony zostanie personel (kierownik wypoczynku, wychowawcy, opiekunowie, etc.) spełniający wymogi określone przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • oświadczenie, iż w ramach realizacji zadania zatrudniony zostanie personel, który nie został ujęty w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (w związku z wejściem w życie w dniu 26 września 2019 r. zmienionego art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).

Składane dokumenty muszą zawierać pieczęć i podpis osób upoważnionych.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy/porozumienia na jego realizację.

Osobami do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego są:

 • Pani Joanna Bradke – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, tel. 71 340 60 09, @: j.bradke@dwu.pl
 • Pani Natasza Marcinkiewicz - Biuro Wojewody, tel. 71 340 66 29, @: n.marcinkiewicz@duw.pl

Zasady oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert

Wnioski podlegają ocenie formalnej, prowadzonej przez Biuro Wojewody oraz ocenie merytorycznej prowadzonej przez Komisję konkursową, powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami art. 15 ust 2c – f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość:

 • uzupełnienia przez oferenta kompletu dokumentów,
 • dokonania skorygowania wniosku w oparciu o przesłanie uwagi,
 • sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie, 

w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż pięć dni od daty otrzymania informacji pismem lub pocztą elektroniczną. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub skorygowane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność złożonej oferty z celami „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,
 • znajomość problemów i specyfiki społeczności romskiej,
 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
 • prawidłowość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • spójność kosztorysu z opisem zadania,
 • racjonalność i konieczność planowanych kosztów,
 • poziom udziału środków własnych,
 • zaangażowanie przedstawicieli społeczności romskiej,
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów/zadań finansowanych
  z krajowych i/lub zagranicznych środków publicznych,
 • doświadczenie i kwalifikacje personelu zaangażowanego w realizację zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania podmiotom, rekomendowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego, podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

 • Komunikat - Komunikat
  Komunikat

Pliki do pobrania