Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 października 2022

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej

Wojewoda Dolnośląski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społeczneji obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w województwie dolnośląskim w 2023 r.

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski na realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w województwie dolnośląskim w 2023 r.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia są ważne do 31.12.2023 r.
 4. Baza prowadzona jest przez Biuro Wojewody.

II. Kryteria stawianie Kandydatom:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.),
 3. są członkami społeczności romskiej z terenu województwa dolnośląskiego,
 4. posiadają znajomość problematyki dotyczącej dziedzin Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
 5. wyrażają zgodę na udział w naborze i powołanie na członków komisji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych do celu naboru do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski na realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

III. Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 1. czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z harmonogramem,
 2. udział w ocenie wniosków na realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, zgodnie z regulaminem prac komisji konkursowej,
 3. sporządzanie uzasadnień rekomendowania lub odrzucania poszczególnych wniosków na realizację zadań publicznych,
 4. udział w przygotowaniu protokołu z prac komisji konkursowej.

IV. Zasady składania dokumentów

 1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 28.10.2022 r.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny KRS/wyciąg z innego rejestru organizacji/podmiotu zgłaszającej/go kandydata.
 3. Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: „Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej – Program romski 2023”.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Dolnośląski wybiera do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez kandydatów wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie problematyki dotyczącej dziedzin Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

W skład komisji konkursowej nie będą mogły wejść osoby zgłoszone przez organizacje/podmioty, które biorą udział w naborze wniosków na realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 na 2023 r.

 • Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej - Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej
  Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej

Pliki do pobrania