Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Możliwość ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy posiadających nr PESEL ze statusem „UKR”

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185) wprowadzi do art. 42 ustawy specjalnej nową regulację umożliwiającą obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o udzielenie wymienionych zezwoleń na pobyt czasowy: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obywatel Ukrainy nie będzie musiał składać takiego wniosku osobiście (brak wymogu osobistego stawiennictwa) ani przedstawiać ważnego dokumentu podróży przy złożeniu wniosku.

Jedynie, w uzasadnionych przypadkach, może być wezwany w toku postępowania do przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub jego kopii albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pomimo braku obowiązku przedstawienia dokumentu podróży, do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu podróży.

Do wniosku należy dołączyć powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem „UKR”.

Wnioski o udzielenie jedynie wyżej wymienionych zezwoleń na pobyt będzie można składać od 1 kwietnia br.

Zachęcamy do wypełnienia wniosku za pośrednictwem portalu https://przybysz.duw.pl/ lub https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/, a następnie wysłania pocztą wydrukowanego lub zgłoszenia się do urzędu po wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem strony https://wizyta.duw.pl

Wypełnione wnioski można również złożyć w biurze podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego po uprzedniej konsultacji z pracownikiem punktu-informacyjno-doradczego na nowo otwartym Stanowisku nr 2 na Sali Obsługi Klienta B. Do stanowiska informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy obowiązują rezerwacje internetowe: https://rezerwacje.duw.pl . Prosimy o zarejestrowanie się, a następie wybór dowolnego terminu. Do urzędu zgłaszają się Państwo nie wcześniej niż 15 minut przed umówioną rezerwacją, w tym czasie na ekranie automatu biletowego pobierają Państwo bilet na „Punkt informacyjny - legalizacja pobytu ( UKR - uchodźca )” i wpisują kod rezerwacji, który otrzymują Państwo po rezerwacji internetowej. Następnie należy odebrać wydrukowany bilet. Po wydaniu biletu proszę oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru na wyświetlaczu LED i na monitorach LCD. W celu weryfikacji proszę pokazywać potwierdzenie rezerwacji przy stanowisku  obsługi. (mail, sms kod). Warunkiem skorzystania z konsultacji konieczne jest okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie przez Cudzoziemca ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi.

Przypominamy jednocześnie, że do 24 sierpnia 2023 r. został przedłużony okres, w którym nie rozpoczynają biegu lub są zawieszone terminy na załatwienie spraw dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych, ich zmian i cofnięć. Terminy spoczywają nieprzerwanie od 15 kwietnia 2022 r.

Ponaglenia, wniesione w tym czasie na bezczynność lub na przewlekłość wojewodów w postępowaniach w sprawach wyżej wymienionych, zostaną pozostawione bez rozpoznania.
W tym też okresie nie wymierza się organowi prowadzącemu postępowanie grzywny ani nie zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych prawem.

liczba wejść: 1782