Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

W związku z ogłoszeniem wyników naboru wniosków w programie „MALUCH+” 2022-2029 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że w dniu następującym po ogłoszeniu wyników, tj. od 28 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się bieg terminu na składanie oświadczeń o przyjęciu dofinansowania przez podmioty i osoby fizyczne zakwalifikowane w całości lub w części przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Termin wynosi 10 dni roboczych i kończy się 15 maja 2023 r. Warunkiem dalszego uczestnictwa w Programie jest terminowe złożenie oświadczenia do właściwego wojewody. Oświadczenie składa się za pomocą odpowiednich systemów teleinformatycznych (gminy – Rejestr Żłobków, podmioty inne niż gmina – PIU Emp@tia) analogicznie jak wnioski aplikacyjne.

W dniu 19 stycznia 2023 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu MALCUH+ 2022-2029., który trwał do 19 lutego.

W ramach Programu docelowo powinno powstać:

• 47 500  miejsc ze środków KPO, z alokacji wynoszącej 1 703 453 824,00 zł, przy stawce jednostkowej utworzenia jednego miejsce w przypadku gmin 35 862 zł bez VAT i 12 410 zł z VAT dla pozostałych podmiotów;

• 55 077 miejsc ze środków FERS, z alokacji wynoszącej 683 505 570,00 zł, przy stawce jednostkowej utworzenia jednego miejsca 12 410 zł z VAT niezależnie od podmiotu tworzącego

oraz łącznie 102 577 miejsc powinny być utrzymane przez 36 miesięcy, dzięki gwarancji dofinansowania do funkcjonowania 1 miejsca w kwocie do 837 zł miesięcznie, z alokacji wynoszącej 3 079 817 049 zł.

OCENA WNIOSKÓW

W ramach Programu zostało złożonych 2 256 wniosków, z tego 1 008 przez gminy (45%) oraz 1 248 przez inne podmioty (55%).

Ocena wniosków została dokonana przez urzędy wojewódzkie.

MIEJSCA ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA

Łącznie zakwalifikowano 991 wniosków z gmin oraz 1069 wniosków podmiotów niepublicznych. Dofinansowanie będzie dotyczyć utworzenia 87 862 miejsc opieki w ponad 2 800 instytucjach na terenie 1262 gmin, z tego:

- 40 393 miejsca zadeklarowało utworzyć 991 gmin, z czego 9 317 miejsc powstanie na terenie 389 gmin „będących białymi plamami”, na których na dzień ogłoszenia Programu nie funkcjonowała żadna instytucja, z tego:

• 37 655 miejsc ze środków KPO,

• 2 728 miejsc ze środków FERS;

- 47 469 miejsc w 1 834 instytucjach utworzonych zostanie przez podmioty inne niż gminy, w tym 1 924  miejsc 75 instytucjach powstanie na terenie 52 gmin „będących białymi plamami”,   na których na dzień ogłoszenia Programu nie funkcjonowała żadna instytucja oraz gmina nie złożyła wniosku, z tego:

• 5 493 miejsc ze środków KPO,

• 41 976 miejsc ze środków FERS.

Liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 664.

W ramach zapewnionej na Program alokacji środków przyznano dofinansowanie do tworzenia miejsc ze środków KPO i FERS w wysokości na jaką zostało zgłoszone zapotrzebowanie w zakwalifikowanych wnioskach.

Dla każdego miejsca przyznano środki na funkcjonowanie przez 36 miesięcy w wysokości 836 zł miesięcznie na 1 miejsce, przy czym w przypadku podmiotów innych niż jst kwota ta jest przeznaczona na obniżenie opłat od rodziców i może ulec zmniejszeniu, gdy opłata rodzica za pobyt dziecka w instytucji będzie niższa od tej kwoty. Zmniejszenie kwoty o 1 zł wynika z przyjętych zaokrągleń w metodologii algorytmu.

Dofinansowanie do tworzenia miejsc i ich funkcjonowania wyniesie 4 780 075 706,94 zł, z czego:

  • w ramach KPO na tworzenie                           1 395 698 478,36 zł
  • w ramach FERS na tworzenie                          547 114 163,43 zł
  • w ramach FERS na funkcjonowanie             2 644 294 752,00 zł
  • w ramach budżetu państwa na VAT            192 968 313,15 zł

PODZIAŁ ŚRODKÓW KPO i FERS PRZEZ MINISTRA

Podziału środków dokonano w 3 krokach określonych w Programie. Na każdym z trzech etapów przydzielono środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące w kwocie 836 zł miesięcznie).

1) w pierwszej kolejności dokonano podziału środków na miejsca, które zostały zapewnione gminom według algorytmu.

Do dofinansowania zakwalifikowano 991 wniosków gmin, w tym 389 od gmin, na terenie których na dzień ogłoszenia Programu nie funkcjonowała żadna instytucja. Przyznano dofinansowanie do 25 204 miejsc na kwotę 842 442 995,89 zł na tworzenie oraz 758 539 584,00 zł na ich funkcjonowanie.

2) w drugim etapie dokonano podziału środków na miejsca tworzone przez podmioty inne niż jst w gminach „białe plamy”, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonowały żadne instytucje opieki, a gmina nie złożyła zapotrzebowania na utworzenie tam miejsc.

Podmioty inne niż jst złożyły wnioski na utworzenie nowych miejsc na terenach 59 gmin będącymi „białymi plamami”. Oferty dotyczą utworzenia 75 instytucji.

Na tym etapie przyznano środki na utworzenie  1 924 miejsc na kwotę 23 176 433,63 zł.

3) w ramach trzeciego etapu dokonano podziału środków wśród gmin, na miejsca które przekraczały liczbę miejsc przyznanych algorytmem, oraz pozostałych podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy zachowaniu pierwszeństwa dla gmin.

W tym kroku do dofinansowania zakwalifikowano wnioski dotyczące  2 456 instytucji opieki, na 60 734 miejsc opieki z kwotą dofinansowania do tworzenia w wysokości 1 077 193 212,27 zł, z tego:

a) dofinasowanie dla gmin

zakwalifikowano wnioski 697 gmin, które złożyły zapotrzebowanie na utworzenie dodatkowych 15 189 miejsc opieki ponad algorytm z kwotą dofinansowania na tworzenie 532 510 681,36 zł

b) dofinasowanie dla podmiotów innych niż gminy

Zakwalifikowanych zostało utworzenie 1 1 759 instytucji na 45 545 miejsc opieki, z kwotą dofinansowania  544 682 530,91  zł na tworzenie.

PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z VAT

Z uwagi na przekroczenie zgłoszonego zapotrzebowania w stosunku do dostępnych środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z VAT w przypadku inwestycji prowadzonych ze środków KPO przyznano dofinansowania:

- w przypadku gmin na pokrycie wydatków związanych z VAT do poziomu nie więcej niż 13,492%, 

- w przypadku podmiotów innych niż jst, kwotę o jaką zawnioskowały, jeśli oświadczyły, że nie mają prawnej możliwości odzyskania VAT (zgodnie z programem stawka jednostkowa wynosi 12 410 zł z VAT i jest tożsama jak w przypadku wnioskowania o środki z FERS), za wyjątkiem sytuacji, gdzie podmiot zawnioskował o kwotę VAT przewyższającą stawkę 23% - w tym przypadku dofinansowanie obniżono odpowiednio;

Na dofinansowanie z budżetu państwa do VAT przyznano 

192 968 313,15 zł, z tego:

- dla gmin 180 932 886,09 zł,

- dla pozostałych podmiotów 12 035 427,06 zł.

INFORMACJE O KOLEJNYCH NABORACH

W związku z faktem, iż pierwszy nabór nie wykorzystał całej alokacji przeznaczonej na realizację Programu planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.  

Informacje o kolejnym naborze będą opublikowane w zakładce MALUCH+ 2022-2029 na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029.

liczba wejść: 561