Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terminy „Wieczorów informacyjnych” w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w miesiącu maj

W ramach projektu Wojewody Dolnośląskiego nr 2/14-2022/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ogłasza kolejne terminy wydarzeń pn. „wieczory informacyjne”, które skierowane są do obywateli państw trzecich.

Warunkiem skorzystania z konsultacji konieczne jest okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi.

W ramach wydarzenia cudzoziemcy będą mogli odebrać gotową kartę pobytu w godzinach poza standardową obsługą klienta, czyli w godzinach 16-18 w wybrane dni tygodnia. Terminy w maju: 9.05, 10.05, 16.05, 17.05, 23.05, 24.05, 30.05 i 31.05.2023 r.

Podczas wieczorów informacyjnych będzie można również uzyskać:

 • ogólne informacje z zakresu legalizacji pobytu
 • zapytać czy karta pobytu jest już gotowa do odbioru
 • uzyskać nr PIO w celu samodzielnego sprawdzenia statusu swojej sprawy przez portal przybysz.duw.pl
 • złożyć dokumenty do sprawy w toku

Ważne! Obsługa klienta będzie odbywać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Sala B -> wejście główne do budynku. W przypadku chęci odebrania wyłącznie karty pobytu będzie obowiązywać pula biletów, dostępna od godziny 16:00.

Zastrzegamy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona!

O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco!

_____________________________________ 

    

 Bezpieczna przystań.

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

English wersion

Dates of "Information Evenings" at the Department of Civil Affairs and
Foreigners in the month of May.As part of the Lower Silesian Governor's project No. 2/14-2022/OG-FAMI entitled.


"Integration, Adaptation, Acceptance. Support for citizens of third countries in Lower Silesia - Stage II," co-financed by the Program of the National
Asylum, Migration and Integration Fund and the state budget, the Department of Civil Affairs and Foreigners of the Lower Silesian Voivodship Office in Wroclaw announces the next dates of events titled "information evenings", which are aimed at citizens of third countries.

 

In order to take advantage of the consultation, it is necessary to present a valid document, confirming legal residency and filling out the project participant questionnaire, which will be available at the service desk.As part of the event, foreigners will be able to pick up their completed residence card during hours outside of standard customer service, i.e. from 4-6 pm on selected days of the week.
Dates in May: 9.05, 10.05, 16.05, 17.05, 23.05, 24.05, 30.05 and 31.05.2023.During the information evenings, it will also be possible to obtain:

 • general information on legalization of stay
 • ask if your residence card is ready for collection
 • obtain a PIO number in order to independently check the status of your case through the portal
 • przybysz.duw.pl
 • submit documents for a pending case

 

Important! Customer service will be held at the headquarters of the Lower Silesian Voivode Office in Wroclaw - Room B -> main entrance to the building. In case you wish to
pick up a residence card only, there will be a pool of tickets, available from
16:00.

 

We stipulate that the number of available places is limited!


We will keep you informed about future dates!

_____________________________________ 

AE438361    C219FD17  

Safe haven.

Project No. 2/14-2022/OG-FAMI entitled ''Integration, Adaptation, Acceptance. Support for Third Country Nationals in Lower Silesia- Stage II" co-financed by the National Asylum, Migration and Integration Fund Programme and the state budget.

The sole responsibility for the opinions expressed lies with the author and the European Commission and the Ministry of Interior and Administration are not responsible for any use that may be made of the information provided.

 

Українська версія

Дати проведення "Інформаційних вечорів" у Департаменті у справах громадянства та іноземців у травні.

 

У рамках проекту Нижньосілезького воєводи № 2/14-2022/OG-FAMI "Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - ІІ етап", що співфінансується з Програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету, Відділ громадянських справ та іноземців Нижньосілезького воєводського управління у Вроцлаві оголошує про наступні дати проведення заходів під назвою "Інформаційні вечори", призначених для громадян третіх країн.

Для того, щоб скористатися консультаціями, необхідно пред'явити дійсний документ, що підтверджує легальне перебування, та заповнити анкету учасника, яку можна буде отримати на сервісному стенді.

У рамках заходу іноземці зможуть забрати готову карту перебування в неробочий час, тобто з 16:00 до 18:00 у вибрані дні тижня. Дати в травні: 9.05, 10.05, 16.05, 17.05, 23.05, 24.05, 30.05 та 31.05.2023.

Під час інформаційних вечорів також можна буде:

 • отримати загальну інформацію про легалізацію перебування
 • запитати, чи готова ваша карта перебування до отримання
 • отримати номер PIO, щоб самостійно перевіряти статус своєї справи на порталі przybysz.duw.pl
 • подати документи на розгляд справи

Важливо! Обслуговування клієнтів відбувається в приміщенні Нижньосілезького воєводського управління у Вроцлаві - зал B -> головний вхід до будівлі. Якщо ви бажаєте забрати лише карту побуту - з 16:00 буде доступний пул квитків.

Зверніть увагу, що кількість місць обмежена!

Ми будемо інформувати вас про подальші дати!

_____________________________________ 

AE438361    C219FD17  

 Безпечний притулок.

Проект № 2/14-2022/OG-FAMI "Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - ІІ етап", що співфінансується з Програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету.

Виключну відповідальність за висловлені думки несе автор, а Європейська Комісія та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації не несуть відповідальності за будь-яке використання наданої інформації.

 

Русская версия

Даты проведения "Информационных вечеров" в Департаменте по гражданским делам и делам иностранцев в мае месяце.

 

В рамках проекта губернатора Нижней Силезии № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап", финансируемого совместно с программой Национального фонда убежища, миграции и интеграции и из государственного бюджета, Отдел гражданских дел и иностранцев Нижнесилезского воеводского управления во Вроцлаве объявляет о следующих датах проведения мероприятий под названием "Информационные вечера", адресованных гражданам третьих стран.

Для того чтобы воспользоваться консультациями, необходимо предъявить действительный документ, подтверждающий легальное пребывание, и заполнить анкету участника, которую можно будет получить на стойке обслуживания.

В рамках мероприятия иностранцы смогут забрать заполненную карту пребывания в нестандартное для обслуживания клиентов время, т.е. с 16 до 18 часов в отдельные дни недели. Даты в мае: 9.05, 10.05, 16.05, 17.05, 23.05, 24.05, 30.05 и 31.05.2023.

Во время информационных вечеров также можно будет:

 • получить общую информацию о легализации места жительства
 • узнать, готова ли ваша карта резидента к получению
 • получить номер PIO, чтобы самостоятельно проверить статус своего дела через портал przybysz.duw.pl
 • подать документы по незавершенному делу.

Важно! Обслуживание клиентов будет проходить в помещении Нижнесилезского воеводского управления во Вроцлаве - зал B -> главный вход в здание. Если вы хотите забрать только карту резидента, то с 16:00 будет доступен пул билетов.

Пожалуйста, обратите внимание, что количество свободных мест ограничено!

Мы будем информировать вас о дальнейших датах!

_____________________________________ 

AE438361    C219FD17  

Безопасное убежище.

Проект № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап", софинансируемый Национальной программой Фонда убежища, миграции и интеграции и государственным бюджетом.

Ответственность за выраженные мнения лежит исключительно на авторе, а Европейская комиссия и Министерство внутренних дел и администрации не несут ответственности за любое использование представленной информации.

 • - Wieczory informacyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 maja w godzinach 16-18
  Wieczory informacyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 maja w godzinach 16-18
liczba wejść: 2882