Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terminy sobót informacyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w miesiącach czerwiec i lipiec

W ramach projektu Wojewody Dolnośląskiego nr 2/14-2022/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II.” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu organizuje cykliczne wydarzenia pn. „Sobota informacyjna”. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie cudzoziemcy będący obywatelami państw trzecich, działający samodzielnie lub w obecności pełnomocnika. Warunkiem skorzystania z konsultacji konieczne jest okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi.

Najbliższe terminy „Sobót informacyjnych”:

 • Czerwiec: 17.06.2023 r. i 24.06.2023 r.                                                                          
 • Lipiec: 8.07.2023 r., 15.07.2023 r., 22.07.2023 r. i 29.07.2023 r.,

 

W ramach wydarzenia cudzoziemcy będą mogli:

- złożyć dokumenty do sprawy w toku z możliwością stwierdzenia ich za zgodne z oryginałem na Stanowisku nr 22 (nie obowiązują bilety ani wcześniejsza rezerwacja wizyty)

- uzyskać ogólne informacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy

- uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania i sprawdzenia wniosku

- uzyskać zapis na bezpłatną poradę prawną

- uzyskać informacje o stanie sprawy złożonego wniosku

- uzyskać informację czy karta pobytu jest gotowa do odbioru

- uzyskać numer PIO swojej sprawy po potwierdzeniu tożsamości

(obsługa klienta będzie odbywać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Sala A, stanowiska nr 1-3, należy pobrać bilet z biletomatu Cudzoziemcy -> Informacja)

 

Podczas Soboty informacyjnej po wcześniejszej rezerwacji terminu możliwe będzie również:

 

 • Odbiór gotowej karty pobytu (Sala B)

Należy dokonać wcześniejszej rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://rezerwacje.duw.pl

 

 • złożenie wniosku o legalizację pobytu ze szczególnym uwzględnieniem Cudzoziemców poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie oraz uprawnionych do ubiegania się o pobyt w celu humanitarnym (Sala A)

Zapisy prowadzone są w punkcie informacyjno-doradczym we Wrocławiu lub poprzez adres mailowy: infoopt@duw.pl, podając w tytule wiadomości hasło „SOBOTA INFORMACYJNA” (dotyczy złożenia wniosku)

 

Zapisy prowadzone są w punkcie informacyjno-doradczym we Wrocławiu lub poprzez adres mailowy: infoopt@duw.pl, podając w tytule wiadomości hasło „SOBOTA INFORMACYJNA”

 

Uwaga! W treści wiadomości prosimy o wskazanie następujących dany do rezerwacji:

 

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- tytuł pobytowy (np. wiza, ruch bezwizowy, karta pobytu czasowego),

- data ostatniego wjazdu do Polski,

- numer telefonu

Termin wizyty zostanie ustalony telefonicznie.

Zastrzegamy, że Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona!

 

Prosimy o niepobieranie tego dnia biletów innych niż na Informacje.

 

 C219FD17_____________________________________ 

AE438361  

 

 

Bezpieczna przystań

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

Dates of information Saturdays at the Department of Civil Affairs and Foreigners in the month of June and July

 

Within the framework of the Lower Silesian Governor's project No. 2/14-2022/OG-FAMI entitled "Integration, Adaptation, Acceptance. Support for Third Country Nationals in Lower Silesia - Stage II." co-financed from the Program of the National Asylum, Migration and Integration Fund and the state budget, the Department of Civil Affairs and Foreigners of the Lower Silesian Voivodeship Office in Wroclaw organizes cyclical events entitled "Information Saturday". The event is open only to foreigners who are citizens of third countries, acting alone or in the presence of an proxy. In order to take advantage of the consultation, it is necessary to present a valid documentconfirming legal residence and filling out the project participant questionnaire, which will be available at the service desk.

 

Upcoming dates for "Information Saturdays":

June: 17.06.2023 r. and 24.06.2023 r.                                                              

July: 8.07.2023 r., 15.07.2023 r., 22.07.2023 r. and 29.07.2023 r

 

As part of the event, foreigners will be able to:
submit documents for a pending case with the possibility to have them certified as true to the original at the Stand No. 22 (no tickets or advance appointment booking required)
- obtain general information on legalization of stay and work
- obtain free assistance in the preparation and verification of the application
- obtain an enrollment for free legal advice
- obtain information on the status of the submitted application
- obtain information on whether the residence card is ready for collection
- obtain the PIO number of your case after confirming your identity
(customer service will be held at the premises of the Lower Silesian Voivodship Office in
Wroclaw - Hall A, stands 1-3, take a ticket from the ticket machine Foreigners -> Information).

 

During the Information Saturday, it will also be possible to book an appointment in advance:

 • Collection of the ready-made residence card (Room B)

You will need to book your visit in advance via the website
https://rezerwacje.duw.pl

 • Filing an application for legalization of residence with special attention to Foreigners

Victimized by warfare in Ukraine and entitled to apply for
residence for humanitarian purposes (Room A)
Enrollment is conducted at the information and counseling center in Wroclaw or through the address e-mail: infoopt@duw.pl, stating in the title of the message the password „SOBOTA INFORMACYJNA”
(applies to submission of an application)

 

Attention! In the message, please indicate the following details for booking:

- name and surname,
- nationality,
- residence permit (e. g. visa, visa-free travel, temporary residence card),
- date of last entry into Poland,
- phone number

The date of the visit will be set by phone.


We stipulate that the number of available places is limited!

Please do not take tickets that day other than for Information.

 _____________________________________ 

C219FD17  

AE438361 

 

Safe haven

Project No. 2/14-2022/OG-FAMI entitled "Integration, Adaptation, Acceptance. Support for Third Country Nationals in Lower Silesia - Stage II", co-financed by the National Asylum, Migration and Integration Fund Programme and the state budget.

The sole responsibility for the opinions expressed lies with the author and the European Commission and the Ministry of Interior and Administration are not responsible for any use that may be made of the information provided.

 

 

Дати інформаційних субот у Департаменті у справах громадянства та іноземців у травні

 

В рамках проєкту Нижньосілезького воєводи № 2/14-2022/OG-FAMI "Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - ІІ етап", який співфінансується з Програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету, Відділ у справах громадянства та іноземців Нижньосілезького воєводського управління у Вроцлаві організовує циклічні заходи під назвою "Інформаційна субота". У заході можуть брати участь лише іноземці, які є громадянами третіх країн, які діють самостійно або в присутності довіреної особи. Для того, щоб скористатися консультаціями, необхідно пред'явити дійсний документ, що підтверджує легальне перебування, та заповнити анкету учасника, яка буде доступна на сервісному стенді.

 

Наступні дати проведення "Інформаційних субот":

Червень: 17.06.2023 r. та 24.06.2023 r.             

Липень: 8.07.2023 r., 15.07.2023 r., 22.07.2023 r. та 29.07.2023 r.,   

 

В рамках заходу іноземці зможуть

- подати документи для розгляду справи з можливістю засвідчити їх вірність оригіналу на стенді № 22 (без квитків та попереднього запису на прийом)

- отримати загальну інформацію щодо легалізації свого перебування та роботи

- отримати безкоштовну допомогу в підготовці та перевірці заяви

- записатися на безкоштовну юридичну консультацію

- отримати інформацію про статус Вашої заяви

- отримати інформацію про те, чи готова Ваша карта перебування до отримання

- отримати номер PIO для Вашої справи після підтвердження Вашої особи

(обслуговування клієнтів відбуватиметься в приміщенні Нижньосілезького воєводського управління у Вроцлаві - зал А, стенди 1-3, будь ласка, візьміть квиток в автоматі "Іноземці -> Інформація")

 

Під час інформаційної суботи також можна буде заздалегідь записатися на:

 

 • Отримання готової карти перебування (Зал B)

Потрібно заздалегідь записатися на прийом на сайті https://rezerwacje.duw.pl

 • Подача заяви про легалізацію перебування, з особливою увагою до іноземців, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні та мають право подати заяву про надання гуманітарного дозволу на перебування (Зал A)

Запис здійснюється в Інформаційно-консультаційному центрі у Вроцлаві або на електронну пошту: infoopt@duw.pl, вказавши в заголовку повідомлення " SOBOTA INFORMACYJNA " (щодо подачі заяви). Зверніть увагу, що кількість вільних місць обмежена!

Увага! У тексті повідомлення просимо вказати наступні дані для резервації:

 • ім'я та прізвище,
 • громадянство,
 • вид проживання (наприклад, віза, безвізовий режим, тимчасова карта перебування),
 • дата останнього в'їзду до Польщі,
 • номер телефону.

Запис на прийом буде здійснюватися по телефону.

Будь ласка, не беріть квитки в цей день, окрім як для інформації.

 _____________________________________ 

C219FD17  

AE438361 

 

Безпечний притулок

Проект № 2/14-2022/OG-FAMI "Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії - ІІ етап", що співфінансується Програмою Національного фонду притулку, міграції та інтеграції та державним бюджетом.

Виключну відповідальність за висловлені думки несе автор, а Європейська Комісія та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації не несуть відповідальності за будь-яке використання наданої інформації.

 

 

Даты проведения информационных суббот в Департаменте по гражданским делам и делам иностранцев в мае

 

В рамках проекта губернатора Нижней Силезии № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап". При софинансировании из Программы Национального фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции и государственного бюджета, Отдел гражданских дел и иностранцев Нижнесилезского воеводского управления во Вроцлаве организует циклические мероприятия под названием "Информационная суббота". В мероприятии могут принять участие только иностранцы, являющиеся гражданами третьих стран, действующие самостоятельно или в присутствии доверенного лица. Для того чтобы воспользоваться консультациями, необходимо предъявить действительный документ, подтверждающий законное пребывание, и заполнить анкету участника, которую можно будет получить на стойке обслуживания.

 

Следующие даты проведения "Информационных суббот":

Июнь: 17.06.2023 r. и 24.06.2023 r.

Июль: 8.07.2023 r., 15.07.2023 r., 22.07.2023 r. и 29.07.2023 r.,   

 

В рамках мероприятия иностранцы смогут:

- подать документы по рассматриваемому делу с возможностью заверения их подлинности на стенде № 22 (билеты и предварительная запись на прием не требуются)

- получить общую информацию о легализации своего проживания и работы

- получить бесплатную помощь в подготовке и проверке заявления

- записаться на бесплатную юридическую консультацию

- получить информацию о статусе вашего заявления

- получить информацию о том, готова ли ваша карта к получению

- получить номер PIO для вашего дела после подтверждения вашей личности

(обслуживание клиентов будет проводиться в помещении Нижнесилезского воеводского управления во Вроцлаве - зал А, стенды 1-3, пожалуйста, возьмите билет в автомате Иностранцы -> Информация)

 

Во время информационной субботы можно будет также заранее записаться на прием:

 

 • Получение готовой карты (зал B).

Вам необходимо заранее записаться на прием через сайт https://rezerwacje.duw.pl

 • Подача заявления на легализацию пребывания с особым вниманием к иностранцам, пострадавшим от военных действий в Украине и имеющим право ходатайствовать о гуманитарном пребывании (зал А).

Регистрация осуществляется в Информационно-консультационном центре во Вроцлаве или по электронной почте: infoopt@duw.pl, указав в заголовке сообщения " SOBOTA INFORMACYJNA " (по поводу подачи заявления).

Обратите внимание, что количество свободных мест ограничено!

Внимание! В содержании сообщения просим указать следующие данные для резервации:

 • имя и фамилия,
 • гражданство,
 • тип пребывания (например, виза, безвизовый режим, временная карта пребывания),
 • дата последнего въезда в Польшу,
 • номер телефона.

Запись будет производиться по телефону.

Пожалуйста, не берите в этот день билеты, кроме как для получения информации.

 _____________________________________ 

C219FD17  

AE438361 

 

Безопасное убежище

Проект № 2/14-2022/OG-FAMI под названием "Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран в Нижней Силезии - II этап", софинансируемый Национальной программой Фонда убежища, миграции и интеграции и государственным бюджетом.

Ответственность за выраженные мнения лежит исключительно на авторе, а Европейская комиссия и Министерство внутренних дел и администрации не несут ответственности за любое использование представленной информации.

 

 • - Soboty informacyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 17, 24 czerwiec, 8, 15, 22, 29 lipiec w godzinach 9-14. Odbiór karty pobytu, legalizacja pobytu, złożenie załączników do sprawy w toku, punkt informacyjny
  Soboty informacyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 17, 24 czerwiec, 8, 15, 22, 29 lipiec w godzinach 9-14. Odbiór karty pobytu, legalizacja pobytu, złożenie załączników do sprawy w toku, punkt informacyjny
liczba wejść: 3106