Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
27 czerwca 2014

Wsparcie dla mniejszości romskiej - konkurs Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski przeznaczy w 2014 roku kwotę 1 023 000 tys. zł na realizację działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej, obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej” w województwie dolnośląskim dotacje mogą być przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych, edukację przedszkolną, wyprawki szkolne, stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów romskich, kolonie, zielone szkoły, wycieczki edukacyjne oraz inne formy edukacyjne, w tym: konkursy, olimpiady, dziecięce zespoły muzyczno-taneczne, warsztaty, zajęcia sportowe.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: 1, 2, 3 zamieszczonych na końcu tekstu.
 

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Wojewoda Dolnośląski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej” w województwie dolnośląskim.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu w terminie do 14 dni od daty publikacji ogłoszenia i przesłać pocztą na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój numer 0151.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów znajdują się w załącznikach: 4, 5.

  •  -