ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

03 czerwca 2015

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Przebudowy Dróg Krajowych 2014-2023

Jednym z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Jest to dokument, w którym zostanie dokonane rozpoznanie stanu środowiska w zakresie prac nad projektem Programu oraz określone oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska, z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3 czerwca do 26 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji przewidziane są w dniach 8-17 czerwca 2015 r. otwarte spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii i składanie uwag i wniosków.  

We Wrocławiu spotkanie odbędzie się 8 czerwca br. i rozpocznie się o godzinie 13.30 w sali 1002 na I piętrze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1.

 

Pliki do pobrania