ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"  adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym  jest organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln zł. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Harmonogram naboru wniosków

  • Gminy, w terminie do 29 marca 2019 r. , składają wnioski o dofinansowanie do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu).  
  • Wojewoda sporządzi i w terminie do 30 kwietnia 2019 r. przekaże wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu).
  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław  (z dopiskiem na kopercie - Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019)  w terminie do dnia 29 marca 2019 r.  (liczy się data stempla pocztowego)  lub złożyć osobiście.

Szczegółowe informacje o Programie  i wzory dokumentów na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

liczba wejść: 2595