ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Dodatkowe środki dla gmin na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „ Maluch+”2019

Wojewoda Dolnośląski informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ( pismo nr DSR.V.843.10.1.2019.KK) środki dotacji celowej z budżetu państwa nierozdysponowane wśród beneficjentów programu „MALUCH+” 2019 (80 mln zł) mogą zostać przekazane gminom na zasadzie zgłoszonego zapotrzebowania na dofinansowanie tworzenia  miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Przedmiotem dofinansowania będą:

– w ramach modułu 1a – zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania zapotrzebowania nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez gminy, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie[1] i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie),

– w ramach modułu 1b – zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania zapotrzebowania:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie[2] lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie przekracza
3 mln zł,

Kwoty dofinansowania do tworzenia jednego miejsca w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna pozostają w tej samej wysokości jak dla modułu 1a i 1b
w programie „MALUCH+” 2019.

Dla modułu 1a wynoszą :

               w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

  • nie więcej niż 30 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
  •  nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

Dla modułu 1b wynoszą:

               w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

  •  nie więcej niż 22 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc w module 1a i 1b kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym
w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

Udział środków budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty ponoszone od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Katalog wydatków majątkowych lub bieżących związanych z tworzeniem miejsc oraz katalog kosztów bieżących dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc określa odpowiednio dla modułu 1a i 1b program „MALUCH+” 2019.

Do formularza zapotrzebowania gmina dołącza:

– w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowalnej:

·      program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U.,  poz. 1579), będący załącznikiem nr 10 do programu „MALUCH+” 2019 (program inwestycyjny załączany jest dla robót budowalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z wyjątkiem remontu); lub

·      dokument zawierający opis realizacji zadania zgodnie ze wzorem określonym przez wojewodę,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),

kalkulacja kosztów wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki, przy czym w kalkulacji kosztów niezbędne jest uwzględnienie udziału kosztów pośrednich w całości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu miejsc opieki lub funkcjonowaniu miejsc opieki;

- w przypadku modułu 1a: oświadczenie o braku utworzonych przez gminy żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej,

- w przypadku modułu 1b: dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci
w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

·      prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,

·      dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci
w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc
w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki).

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki mogą składać zapotrzebowanie. Istnienie lub wprowadzenie ww. systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale środków.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyduje o rozdysponowaniu środków, biorąc pod uwagę sytuację gminy oraz wysokość zgłoszonego zapotrzebowania w stosunku do dostępnych środków.

Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki
należy rozumieć jako
dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2020 r., przy czym wykorzystanie środków z dotacji oraz środków własnych na to zadanie, jak i rzeczowe zakończenie zadania, musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r.

Podmiot objęty dofinansowaniem z Programu w zakresie tworzenia miejsc zobowiązuje się do zapewnienia po 2019 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi, powstałych z udziałem środków z Programu, przez minimalny okres funkcjonowania miejsc, wynoszący 5 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. Wskazany minimalny okres funkcjonowania miejsc dotyczy utworzonych miejsc, niezależnie od daty zakończenia realizacji zadania.

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że przynajmniej 60% miejsc wskazanych w umowie jest wykorzystywanych („obsadzonych”) przez ww. okres.

Pozostałe warunki realizacji zadania tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki reguluje program „MALUCH+” 2019.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia zapotrzebowania na dofinansowanie tworzenia miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie  ich funkcjonowania w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r.(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu) na adres Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław lub za pomocą platformy epuap.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel. 71 / 340-60-77.

 

[1] Wg danych GUS publikowanych w publikacji „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2018 r.)” – tabela 12 (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-31-xii,6,25.html)

[2] Wg danych GUS publikowanych w publikacji „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2018 r.)” – tabela 12 (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-31-xii,6,25.html)

liczba wejść: 1848