ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Zmiana wzoru wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

W dniu 16 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2019 r. (Dz. U z 2019 r poz. 1313) zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych, dostosowujące dotychczasowe wzory wniosków o wydanie paszportu do przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Przepis wchodzi w życie 19 lipca 2019 r.

W związku z powyższym od dnia 19 lipca 2019 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, w  którym m.in.:

    osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu,
    miejsce stałego pobytu podają wyłącznie osoby ubiegające się o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu,
    istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu,
    zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku,
    zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

Ponadto zmienione rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych stanowi, że w przypadku małoletnich do 18 roku życia nie ma obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) osoby małoletnie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące, które ukończyły
18 lat.

Od 19 lipca 2019 r. będą przyjmowane wyłącznie wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zgodne z nowym wzorem. Druki wniosków dostępne będą we wszystkich punktach przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na terenie województwa dolnośląskiego.

Nie ma możliwości wcześniejszego pobrania wniosku paszportowego ze strony internetowej, wniosek należy złożyć na druku wniosku dostępnym w organach paszportowych.

 

liczba wejść: 1745