ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020.

O środki z programu „Pokonać bezdomność” ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym

 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym") do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

liczba wejść: 951