ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" - Edycja 2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" - Edycja 2020.

Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące MODUŁY:

MODUŁ I  WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

MODUŁ II  SAMOPOMOC

W ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.

MODUŁ III  UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

MODUŁ IV  INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejna oraz na stronie DUW w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE

liczba wejść: 980