ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2021 – informacja i wzory załączników do ofert wymaganych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 (określanego dalej jako „Program”).

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, ze zm.) tj.: jednostki samorządu terytorialnego; osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami; osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

  • moduł 1a – załącznik 1a,
  • moduł 1b – załącznik 1b,
  • moduł 2 – załącznik 2,
  • moduł 3 – załącznik 3,
  • moduł 4 – załącznik 4

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy; kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi, wskazana w ofercie i innych dokumentach, będzie musiała być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1)    moduł 1a i 1b:

  • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie ze wzorem określonym w Programie – załącznik 10);
  • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewodę Dolnośląskiego)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
  • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
  • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie – załącznik 11);
  • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2021 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2, lub
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

  • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
  • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r. (wzór w Programie – załącznik 12).
    Gminy, które nie dotują dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
  • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);

UWAGA! Ofertę mogą składać również gminy, które nie ukończyły jeszcze zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki w ramach programu „ MALUCH +: 2020 – wówczas ww. oświadczenie nie jest wymagane.

 

3)    moduł 3:

  • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie – załącznik 10);
  • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego),
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
  • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
  • w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę ( porozumienie) współpracy z pracodawcą,
  • kalkulację kosztów tylko do kosztów tworzenia miejsc opieki (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
  • oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie ( załącznik 28) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2021 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 

 

4) moduł 4:

  • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
  • w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę ( porozumienie) współpracy z pracodawcą,
  • oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie ( załącznik 28) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2021 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 

 

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

  1. Stosownie do pkt  6.2.1 oraz 7.2.2 pkt 1) tiret 1 i 2 i pkt) 3 tiret 1 i 2 Programu, Wojewoda Dolnośląski informuje, że program inwestycji, opis zadania (w przypadku remontu) oraz dokument potwierdzający tytuł własności do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna, należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek strony, może zostać dopuszczona oferta, do której dołączony zostanie dokument, wskazujący na to, że tytuł prawny do wskazanego wyżej lokalu zostanie ustanowiony w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytułem prawnym do lokalu beneficjent musi wykazać się najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
  2. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. g i 5.3.3 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania, przy czym udział kosztów pośrednich zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nie może przekraczać 15% kosztów realizacji tego zadania ogółem.

 

liczba wejść: 3052