Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

Od 29 lipca 2022 r. obowiązują nowe wysokości opłat za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”. Zaktualizowane stawki uwzględniają obecne koszty zakupu i utrzymania stanowisk do pobierania danych biometrycznych oraz kupna i personalizacji blankietów dokumentów.

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).* Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za wydanie lub wymianę:

 • karty pobytu;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

Obecnie stawka opłaty za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi w przypadku:

 • karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 200 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 300 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł.

Nie uległa zmianie względem dotychczasowego stanu prawnego wysokość opłaty za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i wynosi 50 zł.

W dalszym ciągu opłaty uiszcza się w kasie organu wydającego dokument albo na jego rachunek bankowy.

Jeżeli wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czyli najpóźniej do 28 lipca 2022 r., za wydanie lub wymianę tego dokumentu pobrana zostanie stawka opłaty w dotychczasowej wysokości. Przykładowo w przypadku wydania karty pobytu na wniosek cudzoziemca (np. kolejnej karty pobytu dla cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały albo karty pobytu dla cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych) dotychczasowa stawka wynosiła 50 zł.

Pierwsze karty pobytu wydawane bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wojewodowie co do zasady wydają z urzędu (także jeżeli takiego zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organ wyższego stopnia w stosunku do wojewody). W takim przypadku zastosowanie stawki opłaty za wydanie karty pobytu zależeć będzie od terminu złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Jeżeli taki wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, zastosowanie będzie miała dotychczasowa stawka opłaty za wydanie karty pobytu (wynosząca 50 zł). Jeżeli zaś zostanie złożony w okresie od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, za wydanie karty pobytu z urzędu już po udzieleniu zezwolenia będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł.

W niektórych przypadkach pierwsze karty pobytu są przez wojewodów wydawane nie z urzędu, a na wniosek cudzoziemców. Dotyczy to przypadków, gdy cudzoziemcowi udzielono:

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, a cudzoziemiec, który uzyskuje to zezwolenie przebywał w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia poza terytorium Polski (wniosek został złożony w jego imieniu przez członka rodziny, do którego dołącza);
 • zezwolenia na pobyt stały dla członka najbliższej rodziny repatrianta;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139o ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 • zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 160 ust. 1, 3, 4 lub 6 ustawy o cudzoziemcach (określeni członkowie rodzin obywateli polskich, państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub określonych obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Wówczas dla określenia wysokości stawki opłaty za wydanie pierwszej karty pobytu znaczenie decydujące będzie miał termin złożenia wniosku cudzoziemca o wydanie tego dokumentu (już po udzieleniu zezwolenia).

Opłaty za wydanie i wymianę dokumentów dla cudzoziemców są pobierane na podstawie art. 235 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach i stanowią dochody budżetu państwa. Opłaty te są niezależne od opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, z których udzieleniem wiąże się następnie wydanie karty pobytu przez wojewodę.

Za wydanie lub wymianę dokumentów nie pobiera się opłat w następujących przypadkach:

 1. wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej lub udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały dla członka najbliższej rodziny repatrianta;
 3. wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jako obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach);
 4. wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jako posiadaczowi wizy krajowej wydanej w celu humanitarnym i posiadającym obywatelstwo Republiki Białorusi (art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach);
 5. wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach;
 6. wydanie lub wymiany dokumentu zawierającego wady techniczne;
 7. wydanie z urzędu polskiego dokumentu tożsamości małoletniemu cudzoziemcowi;
 8. wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi relokowanemu lub przesiedlanemu albo w przypadku przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
 9. wymiana karty pobytu wydanej cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej po tym, jak wcześniej uzyskał ochronę międzynarodową w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, z powodu konieczności zmiany treści adnotacji w tym dokumencie wskazującej na to, które państwo członkowskie aktualnie udziela ochrony temu cudzoziemcowi.

* Wydane na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.). Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 563 z późn. zm.).

Źródło: https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom

liczba wejść: 1158