Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Wydanie dziennika budowy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:  IF-AB.0133.6.2023

Wydanie dziennika budowy Data zatwierdzenia:
    30-11-2023 r.

Co chcę załatwić?

 

Zarejestrować papierowy dziennik budowy.

Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Do wniosku zarejestrowanie dziennika budowy dołączyć:

1. Dziennik budowy (odrębny dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia).

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).

3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek zarejestrowanie dziennika budowy

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek i wpisz datę podpisu.

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

- Zastępca Kierownika

2112

071 340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz

2109

071  340 66 42

j.grochal@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek.

Zarejestruje dziennik budowy.

Przekaże  zarejestrowany dziennik budowy na adres wskazany we wniosku lub skontaktuje się z osobą posiadającą pełnomocnictwo do odbioru osobistego (jeżeli tak wskazano we wniosku).

Jaki jest czas reakcji?

3 dni robocze od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

1) wykonalna stała się decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB – www.e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl

Podstawa prawna

  • Art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

liczba wejść: 1023