Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: IF – AB.0133.13.2019
 
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
    01-10-2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę
Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami            i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie      z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
 5. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (o ile inwestor działa przez pełnomocnika),
 7. ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana,
 8. ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym (lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego), o ile jest wymagana

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 1. zgodę właściciela obiektu,
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
 7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (o ile inwestor działa przez pełnomocnika)

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Wniosek pozwolenia na budowę tymczasową.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek, oświadczenie oraz informację uzupełniającą do wniosku (o ile jest wymagana)

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić na konto:

Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm)

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

- w kasach Urzędu Miejskiego

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów,
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architekturyi Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania,

godziny przyjmowania interesantów:     pn-pt 12:00-15:00

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

pn-pt

12:00-15:00

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

– Zastępca Kierownika Oddziału

2112

071  340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 63 58

w.suropek@duw.pl

 

 

 

 

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

m.nowak@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz 2109 071 340 66 42 j.grochal@duw.pl
Ewa Kik 2101 071 340 66 39 e.kik@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Elżbieta Lato 2115 071 340 66 34 e.lato@duw.pl
Wojciech Janowski 2119 071 340 67 51 w.janowski@duw.pl
 

 

 
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek

Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku

Zawiadomi o wszczęciu postępowania

Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji

Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Pozwolenie na budowę:

1. nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku,

2. nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku - w zakresie realizacji inwestycji kolejowej,

Pozwolenie na rozbiórkę - miesiąc, sprawy skomplikowane dwa miesiące.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej
otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm).

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
należy wnosić:
na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Ponadto istnieje możliwośc opłaty gotówką:

- w kasie w Dolnoślaskim Urzędzie Wojewódzkim,

- w kasach Urzędu Miejskiego,

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
  z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 46021