Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-AB.0133.15.2019
Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Data zatwierdzenia:
    01-10-2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać przeniesienie pozwolenie na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?
  1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, na rzecz innej osoby
  2. zgodę strony (poprzedniego inwestora) na rzecz, której decyzja została wydana/zgłoszenie zostało przyjęte przez organ administracji architektoniczno-budowlanej  na przeniesienie decyzji/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  3. oświadczenie inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji/zgłoszeniu
  4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  5. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Przeniesienie pozwolenia na budowę.

Przeniesienia zgłoszenia.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wniosek  oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek oraz oświadczenia
Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę/ praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia" w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm)

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

- w kasach Urzędu Miejskiego.

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm).

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

 

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania,

godziny przyjmowania interesantów:     pn-pt 12:00-15:00

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

pn-pt

12:00-15:00

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

– Zastępca Kierownika Oddziału

2112

071  340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 63 58

w.suropek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz 2109 071 340 66 42 j.grochal@duw.pl

 

 

 

 

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

m.nowak@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Ewa Kik 2101 071 340 66 39 e.kik@duw.pl
Elżbieta Lato 2115 071 340 66 34 e.lato@duw.pl
Wojciech Janowski 2119 071 340 67 51 w.janowski@duw.pl
 
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek

Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku

Zawiadomi o wszczęciu postępowania

Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji

Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Miesiąc, w sprawach skomplikowanych dwa miesiące - od daty złożenia kompletnego wniosku.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Pozwolenie na budowę/prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia nie mogą być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła/upłynął termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego        w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji/ praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm).

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
należy wnosić:
na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

- w kasach Urzędu Miejskiego.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  • Ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
    z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 12901