Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-AB.0133.4.2023
Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Data zatwierdzenia:
    30-11-2023 r.

Co chcę załatwić?

 

Uzyskać przeniesienie pozwolenia na budowę

Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

 1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
 2. zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody
 3. oświadczenie inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji
 4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 5. pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe punkty, na końcu podpisz wniosek oraz  oświadczenie

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

- Zastępca Kierownika

2112

071 340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Elżbieta Lato

2115

071  340 66 34

e.lato@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 6358

w.suropek@duw.pl

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

n.nowak@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Wojciech Janowski

2119

071  340 67 51

w.janowski@duw.pl

Nicol Waliczek

2115

071  340 67 15

n.waliczek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz

2109

071  340 66 42

j.grochal@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek

Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku

Zawiadomi o wszczęciu postępowania

Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji

Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Miesiąc, w sprawach skomplikowanych dwa miesiące - od daty złożenia kompletnego wniosku.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja
o pozwoleniu na budowę wygasła.

Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia,
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową
(za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna

 • Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji
  o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw
  i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
liczba wejść: 13432