Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zmiana pozwolenia na budowę/zgłoszenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-AB. 0133.14.2019
Zmiana pozwolenia na budowę/zgłoszenia Data zatwierdzenia:
     01-10-2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zmianę pozwolenia na budowę/zmienić projekt budowlany złożony wraz ze zgłoszeniem.
Kogo dotyczy? Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Co przygotować?

do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy dołączyć:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie     z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
 5. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (o ile inwestor działa przez pełnomocnika).
 7. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
 8. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego), o ile jest wymagana

 

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę/zgłoszenia

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij wniosek  oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek oraz oświadczenie

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę/zgłoszenia"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm)

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

- w kasach Urzędu Miejskiego

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania,

godziny przyjmowania interesantów:     pn-pt 12:00-15:00

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

– Zastępca Kierownika Oddziału

2112

071  340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 63 58

w.suropek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz 2108 071 340 66 42 j.grochal@duw.pl

 

 

 

 

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

m.nowak@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Ewa Kik 2101 071 340 66 39 e.kik@duw.pl
Elżbieta Lato 2115 071 340 66 34 e.lato@duw.pl
Wojciech Janowski 2119 071 340 67 51 w.janowski@duw.pl
 

 

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek.
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
Zawiadomi o wszczęciu postępowania.
Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji.
Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Zmiana pozwolenia na budowę/zgłoszenia - nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Zmiana pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie realizacji inwestycji kolejowej - nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Zmiana projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ,

- sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;  wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych; gazowych o ciśnieniu roboczym

nie wyższym niż 0,5 MPa,

lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega

opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm).

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
należy wnosić:
gotówką na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

- w kasach Urzędu Miejskiego

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1186, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
  z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 18045