Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zgłoszenie budowy/rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr IF-AB.0133.2.2023

Zgłoszenie budowy / rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Data zatwierdzenia: 30.11.2023r.

Co chcę załatwić?

Uzyskać przyjęcie zgłoszenia.

Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Ponadto do zgłoszenia dołączyć należy:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23, 30 i 30a, oraz instalowania,
o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28;

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 30 i 30a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a;

-  w zgłoszeniu przebudowy, o której mowa w art. 24ga ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, drogi lub jej odcinka, o których mowa w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, należy ponadto przedstawić:

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię;

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię;

- w zgłoszeniu przebudowy, o której mowa w art. 24ga ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka należy ponadto przedstawić:

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo jego kopię albo

2) oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej.

- do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.

- do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania,
 o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa

 w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Druk zgłoszenia robót budowlanych.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola druku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz zgłoszenie,

oświadczenie i wpisz datę podpisu.

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenie złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

 

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

- Zastępca Kierownika

2112

071 340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Elżbieta Lato

2115

071  340 66 34

e.lato@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 6358

w.suropek@duw.pl

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

n.nowak@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Wojciech Janowski

2119

071  340 67 51

w.janowski@duw.pl

Nicol Waliczek

2115

071  340 67 15

n.waliczek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz

2109

071  340 66 42

j.grochal@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy zgłoszenie

Wezwie do uzupełnienia braków w dokumentacji

Milcząco przyjmie prawidłowo wniesione zgłoszenie

Wyda decyzję o sprzeciwie

Jaki jest czas reakcji?

Nie później niż 21 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu wydawane jest na pisemne żądanie.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21

załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

należy wnosić:
gotówką:
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna

  • Art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
    w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2011 r.
    w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

 

 

liczba wejść: 31807