Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zgłoszenie budowy/rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

IF-AB.0133.16.2019
 

Zgłoszenie budowy / rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Data zatwierdzenia:
      01.10.2019 r.
Co chcę załatwić?

 

Uzyskać przyjęcie zgłoszenia

Kogo dotyczy?

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna. Zgłaszający może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin

ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Ponadto do zgłoszenia przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Z kolei do zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 , sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;  wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa  należy dodatkowo dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij zgłoszenie  i oświadczenie oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz zgłoszenie oraz oświadczenie

Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za przyjcie zgłoszenia robót budowlanych"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm)

Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- w kasach Urzędu Miejskiego

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenia dokonaj w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.

Gdzie   załatwię sprawę?

                          Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury i Budownictwa,

                                                      godziny przyjmowania interesantów:     pn-pt 12:00-15:00

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

pn-pt

12:00-15:00

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

– Zastępca Kierownika Oddziału

2112

071  340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 63 58

w.suropek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz 2109 071 340 66 42 e.lato@duw.pl

 

 

 

 

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

m.nowak@duw.pl

Ewa Kik 2101 071 340 66 39 e.kik@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071 340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Elżbieta Lato 2115 071 340 66 34 e.lato@duw.pl
Wojciech Janowski 2119 071 340 67 51 w.janowski@duw.pl
 
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy zgłoszenie

Milcząco przyjmie prawidłowo wniesione zgłoszenie

Wyda decyzję o sprzeciwie

Na wniosek wyda zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach z urzędu przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jaki jest czas reakcji?

 

Nie później niż 21 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

 

Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu wydawane jest na pisemne żądanie.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21

załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn.zm).

Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
należy wnosić na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


Ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:

- w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

- w kasach Urzędu Miejskiego

Kopie dokumentów załączanych do zgłoszenia winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w przedmiocie zgłoszenia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 30301