Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: 
 IF-AB.0133.17.2019
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Data zatwierdzenia:
     01-10-2019 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Kogo dotyczy?

Wnioskodawcą może być zarządca drogi. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,
  z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 5. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
 6. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 7. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
  w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2018r. poz.1202, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 8. w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
  •  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  •  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 9. opinie:
  • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych      w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  •  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  •  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  •  dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  •  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  •  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  •  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  •  innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 10. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w razie potrzeby inne ustalenia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wniosek  oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek oraz oświadczenie.
Ile muszę zapłacić? Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.) są zwolnieni z opłaty skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów.
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury i Budownictwa, godziny przyjęć interesantów:  pn-pt  w godzinach  12:0015:00

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Aneta Klimczak
-kierownik Oddziału
2111 071  340 67 72 a.klimczak@duw.pl
Joanna Tabisz  z-ca kier. 2112 071 340 65 86 j.tabisz@duw.pl
Ewa Sławik 2114 071  340 64 93 e.slawik@duw.pl
Wiesław Suropek 2107 071  340 63 58 w.suropek@duw.pl
Justyna Grochal-Oracz 2109 071 340 66 42 j.grochal@duw.pl
       
Monika Nowak 2107 071  340 67 75 m.nowak@duw.pl
Karolina Słowińska 2101 071 340 64 63 k.slowinska@duw.pl
Ewa Kik 2101 071 340 66 39 e.kik@duw.pl
Elżbieta Lato 2115 071 340 66 34 e.lato@duw.pl
Wojciech Janowski 2119 071 340 67 51 w.janowski@duw.pl
 
Co zrobi Urząd? Rozpatrzy wniosek
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
Zawiadomi o wszczęciu postępowania
Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji
Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie
Jaki jest czas reakcji?

90 dni - od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać? Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Ministra Właściwego do Spraw Budownictwa, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Mieszkalnictwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.
Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.
Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 23237