Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: 
 IF-AB.0133.1.2023
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Data za  30.11.2023 r.

Co chcę załatwić?

 

Uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Kogo dotyczy?

Wnioskodawcą może być zarządca drogi. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 1. opinię właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 2. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 6. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 7. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 8. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 9. w przypadku drogi lub jej odcinka, o których mowa w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 1. w przypadku drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka należy ponadto przedstawić:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo

b) oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej;

 1. w przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

ca) ministra właściwego do spraw środowiska - w odniesieniu do złóż strategicznych,

d) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

ga) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o portach i przystaniach morskich - w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,

h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;

10) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokumenty te winny być przedłożone w oryginale.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek,
oświadczenie i wpisz datę podpisu.

Ile muszę zapłacić?

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów, przy czym najpierw skonsultuj się z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Architektury i Budownictwa

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownicy Oddziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni za realizację zadania

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

TELEFON

E-MAIL

Aneta Klimczak

- Kierownik Oddziału

2111

071  340 67 72

a.klimczak@duw.pl

Joanna Tabisz

- Zastępca Kierownika

2112

071 340 65 86

j.tabisz@duw.pl

Ewa Sławik

2114

071  340 64 93

e.slawik@duw.pl

Elżbieta Lato

2115

071  340 66 34

e.lato@duw.pl

Wiesław Suropek

2107

071  340 6358

w.suropek@duw.pl

Monika Nowak

2107

071  340 67 75

n.nowak@duw.pl

Karolina Słowińska

2101

071  340 64 63

k.slowinska@duw.pl

Wojciech Janowski

2119

071  340 67 51

w.janowski@duw.pl

Nicol Waliczek

2115

071  340 67 15

n.waliczek@duw.pl

Justyna Grochal-Oracz

2109

071  340 66 42

j.grochal@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek

Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku

Zawiadomi o wszczęciu postępowania

Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji

Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

90 dni - od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

liczba wejść: 24374