Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    IF-O.0133.3.2018
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
      28.12. 2018 r.
Co chcę załatwić?

Złożyć odwołanie od decyzji  starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzję w sprawie pozwolenia na budowę/rozbiókę. Można działać przez pełnomoćnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty? Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Ile muszę zapłacić?

Złożenie odwołania nie podlega opłacie skarbowej. Jeśli odwołanie składa pełnomocnik, opłacie w wysokości 17 zł podlega pełnomocnictwo udzielone w związdu z wnoszonym odwołaniem.

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
 •  na konto:
  Gmina Wrocław,
  Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)".
 • ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:
  • w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  • w kasach Urzędu Miejskiego

Opłacie nie podlega pełnomoćnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu także upoważniające do odbiobu dokumentów.

Kiedy złożyć dokumenty?

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Orzecznictwa

podany podział powiatów jest orientacyjny - sprawy z powiatów niewyszczególnionych są przydzielane różnym pracownikom

pracownik nr pokoju telefon e-mail

Michał Bursztynowicz
kierownik Oddziału Orzecznictwa

1119 71 340-60-61 m.bursztynowicz@duw.pl

Dawid Luberda
zastępca kierownika Oddziału

1114 71 340-67-03 d.luberda@duw.pl
       

Katarzyna Maciejowska-Bujak KMB

(wołowski, Wrocław Stare Miasto)

1106 71 340-68-80 k.maciejowska@duw.pl

Joanna Paździor JP

(bolesławiecki, lubański, lubiński)

1113 71 340-65-23 j.pazdzior@duw.pl

Katarzyna Radziszewska KR

(górowski, kamiennogórski, Wrocław Psie Pole)

1113 71 340-68-82 k.radziszewska1@duw.pl

Paweł Fiktus PF

(kłodzki, oławski)

1115 71 340-65-81 p.fiktus@duw.pl

Radosław Chojnicki RCH

(Legnica, legnicki, milicki, oleśnicki)

1106 71 340-62-26 r.chojnicki@duw.pl

Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk MMJ

(głogowski, średzki, złotoryjski)

1120 71 340-62-84 m.janiaczyk@duw.pl

Małgorzata Wdowiak MWD

(trzebnicki, polkowicki)

1118 71 340-63-15 m.wdowiak@duw.pl

Jolanta Wereszka JW

(Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław Środmieście)

1118 71 340-63-91 j.wereszka@duw.pl

Bartosz Lewandowski BL

(Wrocław Fabryczna, Wrocław Krzyki)

1115 71 340-63-20 bartosz.lewandowski@duw.pl
wakat (wrocławski)      
wakat (świdnicki, lwówecki, ząbkowicki)      
wakat (jaworski, Jelenia Góra, karkonoski)      
wakat (dzierżoniowski, strzeliński, zgorzelecki)      
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy odwołanie.
W przypadku braków formalnych odwołania wezwie do ich usunięcia.
Przeprowadzi postępowanie.
Wyda decyzję uwzględniającą odwołanie, odmawiającą uwzględnienia odwołania  lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd załatwi sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania odwołania wraz z kompletnymi aktami sprawy przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Jak się odwołać?

Na decyzję przysługuje skarga albo sprzeciw, które należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Decyzja zawierać będzie odpowiednie pouczenie.

Informacje dodatkowe

Odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)  wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę  należy złożyć za pośrednictwem tego organu.

Na każdym etapie realizacji postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Decyzja jest ostateczna. Przysługuje na nią wyłącznie skarga do sądu administracyjnego.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 38555