Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

BREXIT

Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr. SOC-ODE.0133.9.2021.KO
 
Zarejestrowanie pobytu obywatela  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia      Data zatwierdzenia:
     27 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Zarejestrować pobyt na terytorium RP obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej – obywatela Zjednoczonego Królestwa).
Kogo dotyczy?
 • beneficjenta Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
  i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, tj. obywatela Zjednoczonego Królestwa, który korzystał z prawa pobytu na terytorium RP zgodnie z prawem Unii przed 31 grudnia 2020 r. i w dalszym ciągu zamieszkuje na terytorium RP.

                                                                 UWAGA!

Do obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin niebędących beneficjentami Umowy Wystąpienia tj. obywateli Zjednoczonego Królestwa i ich rodzin, którzy wjechali do Polski po 1 stycznia 2021 r. mają zastosowanie ogólne zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski odnoszące się do obywateli państw trzecich.
Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do  zarejestrowania pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa na terytorium RP – beneficjenta Umowy wystąpienia

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
   
 • Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
  •  wymiary 35 mm x 45 mm,
  •  wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry,
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii,

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • Następujące dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest beneficjentem Umowy Wystąpienia:
  • pisemne oświadczenie wnioskodawcy (własnoręcznie podpisane)
   o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020 r., tj.
   o  okresach pobytu i nieobecnościach przekraczających 6 miesięcy w roku do dnia złożenia wniosku – pobierz wzór oświadczenia,
  • jakikolwiek dokument/inny dowód potwierdzający zamieszkiwanie
   w Polsce w dniu 31 grudnia 2020r. lub wcześniej w razie dopuszczalnej nieobecności w dniu 31 grudnia 2020r. (np. potwierdzenie zameldowania pod adresem, umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, umowa o usługi internetowe, telefoniczne, dowody potwierdzające niedawny wjazd do Polski itp.),
  • ewentualnie dokumenty potwierdzające, że przerwa w pobycie przekraczająca 6 miesięcy w roku, była spowodowana ważną sytuacją osobistą, w szczególności ciążą, porodem, chorobą, studiami, szkoleniem zawodowym, oddelegowaniem (dotyczy nieobecności w dniu 31 grudnia 2020 r. lub po upływie okresu przejściowego, przed złożeniem wniosku).

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące (zależnie od celu pobytu):

Pracownicy lub osoby pracujące na własny rachunek:

 •  umowa o pracę, zaświadczenie o wykonywaniu pracy, pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Zjednoczonego Królestwa wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy (dotyczy planowanego podjęcia pracy), pisemne oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Zjednoczonego Królestwa jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby nieaktywne zawodowo:

 •  dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (jako środki wystarczające uważa się środki finansowe w wysokości przekraczającej progi pomocy społecznej, tj. przekraczającej 701 zł netto miesięcznie, a dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 528 zł netto miesięcznie).

Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:

 1. zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
 3. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

 • dokument dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzający:
  • objęcie publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), lub
  • uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np. EKUZ), lub
  • posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku  (polisa ubezpieczeniowa).

Studenci lub osoby odbywające szkolenie zawodowe:

 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub zaświadczenie jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie,
 • dokument dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzający:
 • objęcie publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), lub
 • uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np. EKUZ), lub
 • posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku (polisa ubezpieczeniowa).

Małżonkowie obywateli polskich:

 •  dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Członkowie rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, posiadający obywatelstwo  Zjednoczonego Królestwa:

1. jeśli zamieszkiwali na terytorium RP przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. przed 31 grudnia 2020 r. :

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, wydane obywatelowi Zjednoczonego Królestwa, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 • bezpośredni zstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka,
 • bezpośredni wstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka.

Prawa przysługujące członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu obywateli Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego, zostają zachowane nawet wówczas, gdy osoby te przestają być osobami pozostającymi na utrzymaniu.

  2.  jeśli zamieszkiwali poza terytorium Polski przed zakończeniem okresu przejściowego:

 •  zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, wydane obywatelowi Zjednoczonego Królestwa, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy (własnoręcznie podpisane) o zamieszkiwaniu poza terytorium Polski przed dniem 31 grudnia 2020 r.- pobierz wzór oświadczenia,
 • dowód potwierdzający bycie przed dniem 31 grudnia 2020 r. członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego beneficjentem Umowy Wystąpienia w Polsce  (np. akt małżeństwa),
 • dowód potwierdzający spełnianie warunków prawa pobytu przez okres przekraczający 3 miesiące na dzień rejestracji pobytu, której dotyczy wniosek (wymagane dokumenty jak przy rejestracji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa – beneficjenta umowy wystąpienia).

                                                                       Uwaga!

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa

Wniosek można pobrać także :

w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z pouczeniem.
Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, a w przypadku nie spełnienia warunków do zarejestrowania pobytu wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2450).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4265