Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

BREXIT

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-ODE.0133.13.2021.KO
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia Data zatwierdzenia:
  27 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Otrzymać kartę stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa.
Kogo dotyczy?
 • Beneficjenta Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, tj. obywatela ZK, który korzystał z prawa pobytu na terytorium RP zgodnie z prawem Unii przed 31.12.2020 r. i w dalszym ciągu zamieszkuje na terytorium RP, a jego pobyt jest nieprzerwany od 5 lat.
Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela ZK:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
 • wymiary 35 mm x 45 mm,
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry,
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii,

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • 3 kserokopie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający meldunek na terytorium RP (jeżeli Cudzoziemiec został zameldowany).

Następujące dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest beneficjentem Umowy Wystąpienia oraz potwierdzające nabycie prawa stałego pobytu:

 • Wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium RP np. potwierdzenia zameldowania, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia z uczelni o odbywaniu studiów na terytorium RP, umowy najmu mieszkania itp.

 Nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 1. Pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany w przypadku, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.
 2. Pobyt na terytorium RP nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż określony w ust. 1 z powodu:
 • odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
 • ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porody, choroby, studiów, szkolenia zawodowego,oddelegowania, która wymaga pobytu poza terytorium RP, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi ZK 

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z pouczenie.
Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa się osobiście po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, a w przypadku nie spełnienia warunków, wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2443).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2533