Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

BREXIT

Wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE wydanego obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia przed końcem 2020 r.

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr. SOC-ODE.0133.12.2021.KO
 
Wniosek o wymianę /wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – beneficjenta umowy wystąpienia      Data zatwierdzenia:
     27 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Wymienić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE wydany przed końcem 2020 r. na dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa.
Kogo dotyczy?
 • obywatela Zjednoczonego Królestwa, któremu przed końcem 2020 r. wydano dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE

UWAGA!

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.

Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do wymiany/wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela ZK:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
   
 • dwie fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
  • wymiary 35 mm x 45 mm,
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry,
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii,

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • 3 kserokopie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

Następujące dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest beneficjentem Umowy Wystąpienia:

a) pisemne oświadczenie wnioskodawcy (własnoręcznie podpisane):

 • o braku opuszczenia terytorium Polski na okres przekraczający 5 lat po nabyciu prawa stałego pobytu (jeżeli ma to zastosowanie ze względu na datę nabycia prawa stałego pobytu),
 • o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020 r.,

        -pobierz oświadczenie

b) jakikolwiek dokument/inny dowód potwierdzający brak opuszczenia terytorium Polski na okres przekraczający 5 lat po nabyciu prawa stałego pobytu (jeżeli ma to zastosowanie ze względu na datę nabycia prawa stałego pobytu).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

wniosek o wymianę/wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu  

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z pouczeniem.
Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Rezerwacji wizyt można dokonać telefonicznie:

Tel: 71 701 11 00

lub mailowo: rezerwacje.ue@duw.pl

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda: nowy dokument potwierdzający prawo pobytu stałego obywatela Zjednoczonego Królestwa, a w przypadku nie spełnienia warunków, wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 tyg. od dnia jego złożenia.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2443).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 840