Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

BREXIT

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (beneficjenta umowy o wystąpieniu) niebędącego obywatelem Unii Europejskiej/Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr. SOC-ODE.0133.10.2021.KO
 
Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (beneficjenta umowy o wystąpieniu) niebędącego obywatelem Unii Europejskiej/Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej        Data zatwierdzenia:
        27 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Zalegalizować pobyt członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej/Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Kogo dotyczy? Członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii  i Irlandii Północnej (beneficjenta umowy wystąpienia) niebędącego obywatelem Unii Europejskiej/Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej – członek rodziny obywatela ZK).
Co przygotować?

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK:

 • Wypełniony wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz członka rodziny obywatela ZK od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy członka rodziny obywatela ZK, a zwłaszcza źrenice; linia oczu członka rodziny obywatela ZK powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają członka rodziny obywatela ZK na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela ZK, wydane obywatelowi ZK, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający meldunek na terytorium RP (jeżeli Cudzoziemiec został zameldowany).

Ponadto:

 • małżonek - kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego,
 • zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK,
 • rodzice małoletniego obywatela ZK – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem ZK oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela ZK na jego utrzymaniu.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (strony z danymi osobowymi),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz członka rodziny obywatela ZK od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy członka rodziny obywatela ZK, a zwłaszcza źrenice; linia oczu członka rodziny obywatela ZK powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają członka rodziny obywatela ZK na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium RP np. potwierdzenia zameldowania, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia z uczelni o odbywaniu studiów na terytorium RP,
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK lub wniosek o wymianę/wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK,
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają wymagania j.w.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o wydanie karty pobytowej

Wniosek o wymianę/wydanie nowej karty pobytowej

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu

Wniosek o wymianę/wydanie nowej karty stałego pobytu

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu. Proszę wypełnić wszystkie rubryki formularza.
Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.


Wniosek o wymianę / wydanie nowej karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) uszkodzenia,

3) utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,

4) zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności karty pobytowej – wniosek o wydanie nowej karty składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składa się osobiście po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jego wymiany w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych,

2) uszkodzenia,

3) utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,

4) zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK wydaje się nowy dokument – wniosek składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jego ważności.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda:
 • Kartę pobytową członka rodziny obywatela ZK,
 • Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK.

W przypadku nie spełnienia warunków do zalegalizowania pobytu wyda:

decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.

Jaki jest czas reakcji?

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela ZK rozpatrzymy  nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK rozpatrzymy nie później niż w ciągu 6 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2450),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2443).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2150