Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Uproszczona procedura udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę - dotyczy wniosków złożonych przed 1.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, zostaje wprowadzone specjalne rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed 1.01.2021 r., a których postępowania nie zostały zakończone przed 29.01.2022 r. W takich przypadkach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostaną udzielone w uproszczonym trybie na okres 2 lat.

Zezwolenie to ma jednak charakter warunkowy, co oznacza, że aby było ważne i aby Organ mógł wydać kartę pobytu, po otrzymaniu decyzji cudzoziemiec musi złożyć w terminie 60 dni, pisemne oświadczenie na określonym wzorze, w którym pracodawca wskaże warunki zatrudnienia cudzoziemca. Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony lub oświadczenie nie będzie spełniać określonych przepisami warunków, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wygaśnie z mocy prawa.

Kto otrzyma zezwolenie na tej podstawie?

Każdy cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed 1.01.2021 r. w trakcie legalnego pobytu, niezawierający braków formalnych lub gdy zostały one uzupełnione w terminie.

Takie zezwolenie otrzymają również cudzoziemcy, którzy zadeklarowali we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, że celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, lub też taką deklarację złożyli wobec organu prowadzącego postępowanie najpóźniej w dniu 31.12. 2020 r.

Zezwolenia nie zostanie udzielone w sytuacji, gdy istnieją podstawy do odmowy jego wszczęcia lub, gdy dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców niepożądanych w Polsce lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu lub sprzeciwiają się temu względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zezwolenie na tej podstawie?

Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Otrzymałem decyzję- co powinienem zrobić, aby dostać kartę pobytu?

W terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji musisz złożyć do Wojewody, który wydał zezwolenie, oświadczenie pracodawcy, w którym wskaże on warunki zatrudnienia, na podstawie których będziesz wykonywał pracę. Oświadczenie musi być złożone na odpowiednim wzorze.

Jeżeli pracujesz u kilku pracodawców, należy złożyć oświadczenie od każdego pracodawcy.

Termin na złożenie oświadczenia nie będzie podlegał przywróceniu, dlatego też bezwzględnie będzie należało go zachować. Jeżeli nie złożysz oświadczenia, zezwolenie wygaśnie z mocy prawa, co oznacza, że nie będzie obowiązywać, a karta pobytu nie zostanie wydana.

Obligatoryjne warunki zatrudnienia, jakie pracodawca musi wskazać w oświadczeniu dot. powierzenia pracy cudzoziemcowi:

  • wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia
  • wynagrodzenie nie może być niższe niż 3010 zł brutto miesięcznie (czyli minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.), niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę do wykonywania pracy przez cudzoziemca

Jeżeli warunki zatrudnienia nie będą zgodne z powyższymi warunkami minimalnymi, wojewoda wyda decyzję o wygaśnięciu zezwolenia, co oznacza, że nie będzie ono obowiązywać i nie otrzymasz karty pobytu. 

Pamiętaj o tym, żeby oświadczenie zostało złożone w terminie, było kompletne, zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną i spełniało warunki wskazane powyżej. Oświadczenia nie można złożyć ponownie. Organ nie wezwie też do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia.

Karta pobytu jest wydawana po złożeniu oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy.

Informacje dodatkowe:

Zezwolenia udzieli wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu w dniu złożenia wniosku, a jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania przed 29.01.2022 r. – wojewoda właściwy miejscowo. Późniejsze zmiany pobytu nie będą powodować zmiany właściwości wojewody.

Na podstawie tego zezwolenia będziesz mógł wykonywać pracę tylko u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu złożonym po otrzymaniu decyzji.

Twoim obowiązkiem jest zawiadomienie Wojewody, który wydał zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia (informacja o zakończeniu pracy). Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Jeżeli tego nie zrobisz, rozpoczniemy procedurę cofnięcia zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, Wojewoda może odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Jesteś zobowiązany również, aby informować Wojewodę, który wydał zezwolenie, o każdej zmianie miejsca pobytu w Polsce przez cały okres ważności zezwolenia. Jeżeli tego nie zrobisz, pisma (np. dotyczące cofnięcia zezwolenia lub kontroli) będziemy wysyłać na dotychczasowy adres.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91)
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia wykonywania pracy (Dz. U. poz. 193)
liczba wejść: 8499