Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która dokonała zmian w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Najważniejsze zmiany to:

 1. Uchylono art. 38, który dawał obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (…), tj. „uchodźcom”, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu. Wnioski, które wpłynęły do Wojewody o udzielenie takiego zezwolenia zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 2. Obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy nawet wówczas, gdy nie spełniają warunków udzielenia zezwolenia, albo gdy okoliczności, z powodu których ubiegają się o zezwolenie nie uzasadniają ich pobytu na terytorium RP powyżej 3 miesięcy, albo gdy zachodzą niektóre podstawy odmowy udzielenia zezwolenia. Takie zezwolenie zostanie udzielone na 1 rok. Decyzje w tym trybie będą wydawane do dnia 24 sierpnia 2023 r.
 3. Do 24 sierpnia 2023 r. został przedłużony okres, w którym nie rozpoczynają biegu lub są zawieszone terminy na załatwienie spraw dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych, ich zmian i cofnięć. Przepis ten wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. tzn. że terminy spoczywają nieprzerwanie od 15 kwietnia 2022 r.
  Ponaglenia wniesione w tym czasie na bezczynność lub na przewlekłość wojewodów w postępowaniach w sprawach wyżej wymienionych zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  W tym okresie też nie wymierza się organowi prowadzącemu postępowanie grzywny ani nie zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych prawem.
 4. Od 1 kwietnia 2023 r. obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uważa się za legalny, posiadający PESEL ze statusem UKR będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz wniosek o udzielenie zezwolenia ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Aby złożyć taki wniosek obywatel Ukrainy nie musi stawiać się osobiście w urzędzie wojewódzkim ani przedstawiać ważnego dokumentu podróży. Tylko w uzasadnionych przypadkach może być wezwany w toku postępowania do przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub jego kopii lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Od 24 sierpnia 2023 r. uchylone zostaną niżej wymienione przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
  • 1. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i okresówważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 2. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 3. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 4. Ustanawiający podstawę uznania za legalny z mocy prawa pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, gdy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (a zatem w dniu 14 marca 2020 r.), przebywali oni na tym terytorium na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, tj.:
   • a) w ramach ruchu bezwizowego,
   • b) na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie,
   • c) wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
   • d) dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
   • e) wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    - od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych tytułów do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.
  • 5. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 6. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 7. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności kart pobytu – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 8. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • 9. Ustanawiający przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 6. Okres ważności wizy krajowej oraz okres pobytu obywatela Ukrainy na tej wizie został przedłużony do 24 sierpnia 2023 r. jeżeli ostatni dzień pobytu na tej wizie przypada od dnia 24 lutego 2022 r.
 7. Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy obywatela Ukrainy został przedłużony do dnia 24 sierpnia 2023 r. jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od 24 lutego 2022 r.
 8. Uznany został za legalny do 24 sierpnia 2023 r. pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP, na podstawie:
  - wizy Schengen,
  - wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
  - dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
  -  w ruchu bezwizowym
   jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego pobytu na terytorium RP przypada od 24 lutego 2022 r.
liczba wejść: 4689