OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Dokumenty wydawane cudzoziemcom

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-SC.0133.1.2015
 
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Data zatwierdzenia:

5 marca 2021 r

Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Kogo dotyczy? Zgodnie z art. 252 ustawy o cudzoziemcach polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono: zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

 • egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokument podróży dla cudzoziemca
 • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu),
 • kserokopia karty pobytu
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące
 • decyzja administracyjna udzielająca ochrony uzupełniającej, zezwolenia na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży),
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży),
 • zaświadczenie z ambasady o niemożności wydania dokumentu podróży w kraju pochodzenia (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży).
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży

 • 100 zł  (350 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
 • 200 zł za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży (700 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
 • 300 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży (1050 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)

Wpłat można dokonywać na konto odbiorcy:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w  Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Co zrobi Urząd?

Wyda polski dokument podróży dla cudzoziemca  lub odmówi wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Jaki jest czas reakcji?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca zostanie wydany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.
Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres jednego roku od dnia wydania dokumentu.
Zwrot polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca organowi, który go wydał, gdy:

 1. nabył obywatelstwo polskie;
 2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
 3. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 4. wydano decyzję o pozbawieniu go ochrony uzupełniającej;
 5. otrzymał dokument podróży.

Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego, doręczono mu dokument podróży, decyzja o której mowa wyżej (pkt 2-4) stała się ostateczna.
Utrata polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

W przypadku utraty dokumentu cudzoziemiec zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wojewodę w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

W przypadku odnalezienia polskiego dokumentu podróży, zgłoszonego jako utracony, cudzoziemiec zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech dni powiadomić
o odnalezieniu dokumentu wojewodę i zwrócić go, gdy w jej miejsce wydany został już nowy dokument.
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
 • uszkodzenia dokumentu,
 • utraty dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca unieważnia się w przypadku:

 1. utraty albo uszkodzenia tego dokumentu – z dniem zgłoszenia jego utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;
 2. wymiany dokumentu z powodu zmiany:
  • wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
  • danych w nim umieszczonych – z dniem odbioru nowego dokumentu;
 3. nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego – z dniem upływu terminu zwrotu dokumentu;
 4. zgonu posiadacza dokumentu – z dniem uzyskania przez organ informacji o jego zgonie;
 5. gdy cudzoziemiec, któremu po utracie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca wydano kolejny dokument, zwrócił odzyskany polski dokument podróży, chyba że dokument ten został już unieważniony – z dniem jego zwrócenia;
 6. gdy cudzoziemiec nie zwrócił polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca po otrzymaniu dokumentu podróży –niezwłocznie po uzyskaniu przez cudzoziemca informacji o otrzymaniu dokumentu podróży.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant placówki Straży Granicznej;
 • poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konsul.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014r., poz. 563).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 14952