OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Dokumenty wydawane cudzoziemcom

Wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-SC.0133.3.2015
 
Wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Data zatwierdzenia:

5 marca 2021 r

Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.
Kogo dotyczy? Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:
 • małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;
 • cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Polski na podstawie zaświadczenia zaświadczenie o tym, ze jest ofiarą handlu ludźmi;
 • cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;
Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, polski dokument tożsamości cudzoziemca może byś wydany, jeżeli cudzoziemiec nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Co przygotować? Niezbędne dokumenty:
 • egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe,
  o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?

Opłaty

Opłaty za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 • 50 zł - za wydanie i wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (100 zł nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
 • 100 zł - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia (200 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
 • 150 zł - za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zniszczenia (300 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)

Wpłat można dokonywać na konto odbiorcy:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Co zrobi Urząd?

Wyda polski dokument tożsamości cudzoziemca lub  odmówi wydania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.

Jaki jest czas reakcji?

Polski dokument tożsamości cudzoziemca zostanie wydany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

Polski dokument tożsamości cudzoziemca jest ważny przez okres jednego roku od dnia wydania,
•    Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza jego obywatelstwa,
•    Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy, Posiadanie przez cudzoziemca polskiego dokumentu tożsamości, nie zwalnia go z obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Odbiór polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać ww. dokument osobiście. W przypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia, polski dokument tożsamości cudzoziemca odbiera przedstawiciel ustawowy lub kurator.
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski tożsamości cudzoziemca w przypadku:
•    zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
•    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
•    uszkodzenia dokumentu,
•    utraty dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca należy złożyć
w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.

Zwrot polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Cudzoziemiec zwraca polski dokument tożsamości cudzoziemca organowi, gdy:
1.    nabył obywatelstwo polskie;
2.    wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu.
Cudzoziemiec zwraca polski dokument tożsamości cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo decyzja stwierdzeniu nieważności tego dokumentu stała się ostateczna.
Polskie dokument tożsamości wydaje lub odmawia jego wydania:
•    w Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant placówki Straży Granicznej;
•    poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konsul.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014r., poz. 563).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 20574