Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Dokumenty wydawane cudzoziemcom

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca.

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-SC.0133.2.2015
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Data zatwierdzenia:

5 marca 2021 r.

Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokument podróży dla cudzoziemca.
Kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 267 ustawy o cudzoziemcach tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy:

 1. cudzoziemcowi udzielono:
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. cudzoziemcowi nadano status uchodźcy.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec:

 • podlega relokacji lub przesiedleniu;
 • zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w okresie swojej ważności uprawnia cudzoziemca:

 • któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych; podlegającemu relokacji albo przesiedleniu – do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • który zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium – do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres w nim oznaczony, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

 • egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?

Opłaty

50 zł - za wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 Opłatę wnosi się na konto:

Wpłat można dokonywać na konto odbiorcy:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty? Zapraszamy wszystkich klientów o składanie wniosków w godzinach pracy Oddziału Spraw Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Co zrobi Urząd?

Wyda lub odmówi wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Jaki jest czas reakcji?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca zostanie wydany
w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant placówki Straży Granicznej;
 • poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konsul.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014r., poz. 563).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 24846