Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pobyt czasowy

Pobyt czasowy i praca

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-PCI.0133.1.2021
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Data zatwierdzenia:
   26 sierpnia 2021 r.
Co chcę załatwić? Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
Kogo dotyczy?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium RP Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:.

 1. cudzoziemiec posiada:
  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 4. wysokość wynagrodzenia, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 5. wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

 1. 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia  na  pobyt  czasowy  UWAGA  Od  dnia  27 kwietnia 2019r.  obowiązuje nowy  formularz  wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz załącznika nr 1. 

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków prosimy o niezszywanie dokumentów.

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  cudzoziemiec  nie  posiada  ważnego  dokumentu  podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 Dokument ten nie jest wymagany jeśli:

zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

cudzoziemiec w okresie  3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich  w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na działaniu przez cudzoziemca w charakterze prokurenta.
 

zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. ( Dz. U. 2018r. poz. 1264).

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, dyplom ukończenia uczelni z siedzibą na terytorium innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, udokumentowane informacje dotyczące trwającego co najmniej 3 lata legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).
 2. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu ( np. umowa o pracę, zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS, lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r.,poz.1358) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej zostało określone w wysokości 701zł NETTO, a dla osoby w rodzinie w wysokości 528zł NETTO.

 1. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy  cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy).
 2. .dokumenty    potwierdzające     posiadanie     ubezpieczenia     zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa).
 3. .zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/oświadczenie o niezaleganiu w podatkach w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło
 4. jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada albo wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na działaniu przez cudzoziemca w charakterze prokurenta – dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki – patrz karta informacyjna dotycząca – zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków prosimy o niezszywanie dokumentów.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

UWAGA Od dnia 27 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz załącznika nr 1.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który można pobrać ze strony internetowej DUW lub uzyskać w punkcie informacyjnym Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta.

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający pracy załącznik nr 1.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków prosimy o niezszywanie dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 440 zł

Opłatę wnosi się na konto:

 • GMINA WROCŁAW

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek można również wysłać pocztą.

Co zrobi Urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub o odmowie udzielenia tego zezwolenia

Jaki jest czas reakcji?

W związku z obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej niż po 60 dniach od złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć na Sali obsługi Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuży jednak niż 3 lata.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek
z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy w dniu składania tego wniosku cudzoziemiec:

 1. jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przez cały okres delegowania lub
 2. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub
 3. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 4. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 5. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
 6. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1100) wraz z aktami wykonawczymi.

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 304264