Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Odbiór karty pobytu

Dostarczanie dokumentów niezbędnych do wydania karty po otrzymaniu decyzji

Produkcja kart pobytu po wydaniu decyzji

Tryb wydania karty pobytu po uzyskaniu decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt na terytorium RP jest zależny od rodzaju sprawy i daty złożenia wniosku.

  • Decyzja „Abolicyjna”

Jeśli decyzja została wydana w oparciu o art. 8 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), tzw. „decyzja abolicyjna”, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, kartę pobytu wydaje się po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł wniesionej na konto bankowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przesłaniu potwierdzenia opłaty na dedykowany adres e-mail:  kartapobytuoplaty@duw.pl – w przypadku niedostarczenia opłaty karta nie zostanie wygenerowana.

PESEL:

W przypadku chęci otrzymania karty z nadrukowanym numerem PESEL, należy dostarczyć dokument o nadaniu cudzoziemcowi  numeru PESEL (kopia z oryginałem do wglądu) 

 

ADRES ZAMELDOWANIA NA KARCIE:

W przypadku chęci posiadania adresu zameldowania na karcie pobytu należy dostarczyć oryginał meldunku cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zameldowanie musi być ważne przez co najmniej 2 miesiące od dnia doręczenia do Urzędu) 

lub

w przypadku gdy karta ma zostać wydrukowana bez adresu, należy dostarczyć pisemne oświadczenie cudzoziemca o braku możliwości zameldowania się (w takim przypadku karta pobytu zostanie wydana bez adresu zameldowania).

 

W przypadku decyzji abolicyjnych, dokumenty dotyczące numeru PESEL oraz zameldowania można dostarczyć zarówno w trakcie postępowania jak i po otrzymaniu decyzji.

 

  • Pozostałe sprawy:
  • Wnioski złożone przed 29 lipca 2022 r. – opłata wynosi 50 zł (lub w 25 zł w przypadku uprawnienia do ulgi)
  • Wnioski złożone po 29 lipca 2022 r. – opłata wynosi 100 zł (lub 50 zł w przypadku uprawnienia do ulgi)

 

W przypadku powyższych wniosków, w odróżnieniu do spraw „abolicyjnych”, produkcja karty pobytu jest zlecana bez uprzedniego dostarczenia opłaty, jednak oryginał opłaty powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu odbioru karty pobytu. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie karty pobytu, nie będzie możliwy jej odbiór.

Karty będą domyślnie produkowane bez adresu zameldowania (obecnie tak produkowanych na życzenie klienta jest 99,7% kart). Osoby pragnące mieć na karcie adres zameldowania oraz PESEL proszone są o powiadomienie o tym Urzędu na etapie postępowania.

O wystawieniu pozytywnej decyzji pobytowej strona jest informowana SMS-em oraz mailem i zmianą statusu w systemie Przybysz.

Opłaty za wydanie karty należy dokonać przelewem na konto bankowe:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

Prosimy pamiętać, że wiążące dla Strony są przede wszystkim informacje zawarte w piśmie przewodnim załączonym do decyzji. Proszę postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

 

UWAGA

 

Korespondencję oraz wymienione wyżej załączniki niezbędne do zlecenia produkcji karty proszę kierować drogą pocztową do

Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

z dopiskiem: dokumenty do wydania karty pobytu, proszę wskazać dane osoby oraz oznaczenie numerem sprawy lub nr z aplikacji  PIO/PRZYBYSZ.

 

liczba wejść: 224961