Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-ODE.0133.1.2022.AW
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń Data zatwierdzenia:
 24 stycznia 2022 r.
Co chcę załatwić? Wpisać zaproszenie do ewidencji zaproszeń
Kogo dotyczy?
 • Obywateli polskich, obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członków ich rodzin, zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • Cudzoziemców-przebywających bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie prez okres co najmniej 5 lat na terytorium RP lub posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • Osób prawnych,
 • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terytorium RP.
Co przygotować? 

Przygotuj:

 • wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;                            (JAK UZUPEŁNIĆ WNIOSEK?)
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:

            a) w przypadku osób fizycznych np. :

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku),

- umowa o pracę wraz z potwierdzeniem przelewów wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy,

- aktualna decyzja o waloryzacji lub przyznaniu emerytury, renty,

- zaświadczenie z banku z aktualnym stanem konta, zawierające podpis i stempel pracownika banku lub aktualny wyciąg z konta bankowego potwierdzający saldo końcowe na rachunku - tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Wydruk powinien zawierać klauzulę "Dokument elektroniczny. Nie wymaga stempla i podpisu",

-dokument potwierdzający środki na lokacie lub koncie oszczędnościowym

            b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

- wpis do CEIDG (oryginał do wglądu i kserokopia) lub aktualny odpis z CEIDG,

- REGON (oryginał do wglądu i kserokopie),

- zaświadczenie z banku zawierające podpis i stempel pracownika banku lub aktualny wyciąg z konta bankowego potwierdzający saldo końcowe na rachunku- tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Wydruk powinien zawierać klauzulę "Dokument elektroniczny. Nie wymaga stempla i podpisu",

c) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych                          nieposiadających osobowości prawnej:

- aktualny odpis z KRS,

- zaświadczenie z banku zawierające podpis i stempel pracownika banku lub aktualny wyciąg z konta bankowego potwierdzający saldo końcowe na rachunku- tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Wydruk powinien zawierać klauzulę "Dokument elektroniczny. Nie wymaga stempla i podpisu",

 

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego np.:
 • aktualny wypis z rejestru Ksiąg Wieczystych lub numer Księgi Wieczystej,
 • aktualny wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży/darowizny wraz aktualną decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości lub aktualnym wypisem z ewidencji gruntów i budynków (w przypadku dołączenia do akt sprawy jedynie aktu własności działki),

*W przypadkach wyżej wymienionych dołączyć należy również pisemną zgodę współwłaścicieli nieruchomości na zakwaterowanie zapraszanej osoby/osób (z wyłączeniem współmałżonka wnioskodawcy, jeżeli lokal mieszkalny wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej).

 • umowa najmu wraz z pisemną zgodą właściciela na zakwaterowanie zapraszanej osoby,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • aktualny dokument potwierdzający najem lokalu komunalnego np. umowa najmu wraz z potwierdzeniem opłacania czynszu, zaświadczenie z gminy,
 • istnieje również możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. w hotelu. Wówczas należy przedłożyć potwierdzenie rezerwacji zawierające takie informacje jak: imię i nazwisko osoby rezerwującej, imię i nazwisko osoby zakwaterowanej, długość rezerwacji oraz dowód wpłaty zaliczki. UWAGA! Okres rezerwacji musi obejmować cały okres zaproszenia.
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 27 zł,
 • wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni, legalny i nieprzerwany pobyt na terytorium RP przed dniem złożenia wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji (dotyczy wnioskodawców będących cudzoziemcami, którzy przebywają w RP na podstawie tytułu innego, niż zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, np.  przebywających w RP na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy),
 • kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • kopia dokumentu tożsamości zapraszanego cudzoziemca (dodatkowo).

Zamiast oryginału dokumentu złożyć można odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza, występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Od dnia 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim i zgodnie z pouczeniem (str. 8 wniosku). Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

UWAGA! Celem pobytu nie może być praca - zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ile muszę zapłacić?

Opłata za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł za 1 zapraszaną osobę.

Zapłacić możesz:

 • w kasach urzędu miasta
 • przelewem na konto bankowe:
  Gmina Wrocław
  Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

W tytule przelewu należy zawrzeć informację czego oraz kogo dotyczy opłata tj. wpis do ewidencji zaproszeń dla (imię i nazwisko zapraszanego cudzoziemca).

Jeżeli wniosek składasz przez pełnomocnika zapłacisz dodatkowo opłatę skarbową
w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
lub w odpowiedniej Delegaturze DUW:
    - w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12, Jelenia Góra;
    - w Legnicy ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica;
    - w Wałbrzychu ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Ewentualny odbiór zaproszenia oraz uzupełnienie dokumentacji będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Wniosek można także wysłać pocztą na adres:                                                                          Dolnośląski Urząd Wojewódzki                                                                                                    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Zapraszający zobowiązany jest złożyć wniosek o wpisanie  zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzy Twój wniosek.
 • Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 • Wyda zaproszenie lub wyda decyzję o odmowie wpisu zaproszenia lub decyzję o umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie środków finansowych jakie powinien posiadać zapraszający:

 1. zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz zapraszanego cudzoziemca, na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce (gdy zapraszanym jest wstępny (rodzice), zstępny (dzieci), rodzeństwo, małżonek, rodzice małżonka, dzieci małżonka – kwota ta wynosi 200 zł) – należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu (może to być wyciąg z konta bankowego),
 2. jeżeli okres zaproszenia jest krótszy niż jeden miesiąc – wymagane środki finansowe pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu,
 3. obowiązek posiadania środków finansowych jest także spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce kwotą w wysokości o której mowa w pkt 1 – należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych (może to być zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
 4. zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca, nie mniej niż:
  • 200 zł – w przypadku podróży powrotnej do państwa sąsiadującego 
   z Polską,
  • 500 zł – w przypadku podróży powrotnej do innego państwa europejskiego,
  • 2500 zł – w przypadku podróży powrotnej do państwa nieeuropejskiego.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Przykład:

Osoba fizyczna, pozostająca we wspólnocie małżeńskiej, mająca na utrzymaniu dwoje dzieci zaprasza cudzoziemca z kraju nieeuropejskiego na okres 3 miesięcy winna przedłożyć środki finansowe w wysokości co najmniej 10 225 zł (sposób obliczenia: 5 osób x 515 zł x 3 miesiące + 2500 zł (bilet powrotny) = 10 225 zł).
 

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.


Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń można złożyć również za pośrednictwem pełnomocnika.

Odbioru zaproszenia dokonuje wnioskodawca lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Na każdym etapie realizacji sprawy masz prawo do wglądu w dokumentację  i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

W przypadku wydania przez urząd decyzji o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń  lub umorzeniu postępowania decyzja wysyłana jest pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, która potwierdziła jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 519),
 • Ustawa  z  dnia  16.11.2006 r.  o  opłacie  skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.03.2023 r.  w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 637),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330),
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (t.j. Dz .U.  z  2023 r., poz. 775).
Informujemy,że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 183618