OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenia na pracę

Karta usługi-zezwolenie na pracę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-LPII.0133.6.2018.AW
Zezwolenie na pracę Data zatwierdzenia:
   
4 lipca 2018 r.
Co chcę załatwić?

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Kogo dotyczy?

Podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej rodzajami zezwoleń na pracę oraz wybrać typ zezwolenia

 • Zezwolenie na pracę typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zezwolenie na pracę typ B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 •  Zezwolenie na pracę tym C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym.
 •  Zezwolenie na pracę typ D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
 • Zezwolenie na pracę typ E- dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.
Co przygotować?

Zezwolenie na pracę typ A

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. kopia ważnego dowodu osobistego lub kopia ważnego dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, kopie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. umowa spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, gdy   specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest wymagana

UWAGA! Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Informacja starosty, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeśli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą  wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

Informacja starosty nie jest wymagana w przypadku cudzoziemca, który:

 • wykonuje lub będzie wykonywać zawód umieszczony w kryteriach Wojewody Dolnośląskiego
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej; do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tę okoliczność;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu  w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tę okoliczność;
 • jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i wykonuje prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
 • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi – pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy (obowiązuje w przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca przed 1 stycznia 2019 r. na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy przed 1 stycznia 2018 r.); od 1 stycznia 2018 r.:  jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • jest trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • jest lekarzem/lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującym program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
 • wykonuje lub będzie wykonywać zawód umieszczony w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców ( Dz. U. 2018r. poz. 1264).
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeżeli informacja starosty była wymagana;
 2. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 3. dowód uiszczenia opłaty;
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 5. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 6. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę typ B

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. kopia umowy spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy tj.
  1. ukończenia przez cudzoziemca w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę ukończenia szkoły lub uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. pobyt cudzoziemca, przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 5. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 6. kopie dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, w celu wykazania zatrudniania na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę
 7. kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie środków  lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88 c ust. 4 pkt 1 ustawy, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy (w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 5 i 6).
 8.  informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.
 9. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.
 10. dowód uiszczenia opłaty.
 11. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 12. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę typ C

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. dokument potwierdzający przez pracodawcę zagranicznego wskazanie osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 /warunki pracy i płacy/ i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym
 5. list oddelegowujący wystawiony przez pracodawcę zagranicznego;
 6. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy;

Podmiot powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym to:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 2. dowód uiszczenia opłaty
 3. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 4. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę typ D

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 5. list oddelegowujący;
 6. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 7. dowód uiszczenia opłaty;
 8. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 9. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę typ E

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. list oddelegowujący;
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 6. dowód uiszczenia opłaty;
 7. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 8. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę / Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę
 2. Oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
Jaki jest czas reakcji?

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia/przedłużenia na pracę?

Decyzja w sprawie zezwolenia na pracę jest wydawana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednoczenie przypominamy, że termin administracyjny liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie, czy okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania, w przypadku złożenia przez stronę niekompletnego podania, które nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa.

Ile muszę zapłacić?

Wpłata za wydanie zezwolenia na pracę wynosi:

 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
 • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie na pracę typ D).

przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Co powinienem wiedzieć?

Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na:

 • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ B),
 • siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),
 • główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ E).

W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku.

W postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż wskazany we wniosku w przypadkach określonych w  Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 6061)

W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datą

Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku

Gdzie załatwię sprawę? Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”, następnie „cudzoziemcy” i „system rezerwacji wizyt”. Wniosek można również wysłać pocztą.
Co zrobi Urząd? Wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na pracę lub o odmowie udzielenia tego zezwolenia.
Przedłużenie zezwolenia na pracę

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Jakie dokumenty muszę złożyć? (wg typów zezwoleń)

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ A

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. kopia ważnego dowodu osobistego lub  kopia ważnego dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, kopie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. umowa spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy tj.
  1. ukończenia przez cudzoziemca w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończenia szkoły lub uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. pobyt cudzoziemca, przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 6. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę,
 7. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca,
 8. dowód uiszczenia opłaty,
 9. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 10. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 11. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 12. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o przedłużenie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ B

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. umowa spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy tj.
  1. ukończenia przez cudzoziemca w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę ukończenia szkoły lub uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. pobyt cudzoziemca, przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 5. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 6. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, w celu wykazania zatrudniania na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę;
 7. dokumenty potwierdzające  posiadanie środków  lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88 c ust. 4 pkt 1 ustawy, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy (w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 4 i 5);
 8.  informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 9. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 10. dowód uiszczenia opłaty;
 11. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 12. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o przedłużenie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ C

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. dokument potwierdzający przez pracodawcę zagranicznego wskazanie osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 /warunki pracy i płacy/ i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym;
 5. list oddelegowujący wystawiony przez pracodawcę zagranicznego;
 6. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Podmiot powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym to:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 2. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
 4. dowód uiszczenia opłaty;
 5. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 6. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o przedłużenie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ D

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. umowa, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 5. list oddelegowujący;
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 7. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 8. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
 9. dowód uiszczenia opłaty;
 10. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 11. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ E

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. list oddelegowujący;
 5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 6. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 7. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
 8. dowód uiszczenia opłaty;
 9. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności-podpisane wyłącznie przez pracodawcę
 10. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jakie są opłaty?

Wpłata za wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę wynosi:

 • 25 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej

przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

co powinienem wiedzieć?

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Odwołanie składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!
Obowiązki pracodawcy związane z udzieleniem zezwolenia?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, ma obowiązek przede wszystkim:

 1. sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
 2. upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP;
 3. podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 4. uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę na pracę; wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 5. dostosowywać wysokość wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia (wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok), co najmniej raz w roku;
 6. przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy w formie pisemnej;
 7. zachować należytą staranność w postepowaniach o wydanie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 8. dostosować, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej raz w roku (praca delegowana dla pracodawcy zagranicznego).

UWAGA! Powierzanie pracy cudzoziemcowi bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Sankcje określa ustawa z dnia  15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę jest nielegalne i podlega karze grzywny na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach :

 1. cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b;
 2. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
 5. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;

cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Podstawa prawna

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 19448