Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-IT.0133.4.2023
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy Data zatwierdzenia:
   04.04.2023 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (ODTJ).

Kogo dotyczy?

Działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ODTJ jest działalnością regulowaną. Możesz ją wykonywać tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Ośrodek możesz prowadzić, jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą – czyli prowadzisz działalność gospodarczą,
 • nie jesteś prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i członków organów osoby prawnej.
 • posiadasz:
  • infrastrukturę techniczną,
  • pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
  • pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ODTJ stopnia wyższego,
  • warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć;
 • zapewnisz prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy,
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • nie byłeś wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ z powodu naruszenia przez twoją firmę warunków wykonywania działalności,
  • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w zakresie ODTJ bez wpisu do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadziłeś działalność po tym, jak Urząd Wojewódzki nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony przez ciebie wniosek w wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ.
Co przygotować?
 1. Wniosek (WZÓR wniosku do pobrania) o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ,
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ (przedstaw do wglądu oryginał/uwierzytelniona kopia),
 3.  Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (przedstaw do wglądu oryginał/uwierzytelniona kopia).
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, którego wzór określa Zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

 WZÓR wniosku do pobrania.
Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami we wniosku.
Ile muszę zapłacić?

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ wynosi 600 zł + 1 zł (opłata ewidencyjna za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ).

Wpłaty/przelewu należy dokonać na niżej wymienione konta:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu

 • nr konta: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
  600 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacji i Rozwoju

 • nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000
  1 zł - tytułem: opłata ewidencyjna
Kiedy złożyć dokumenty? Przed rozpoczęciem wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. złożyć osobiście w Biurze Podawczym  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  lub
 2. przesłać pocztą na adres:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
  Wydział Infrastruktury 
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/340-67-07
Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny dokona wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ oraz wyda zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru ODTJ.
 2. W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia.
Jaki jest czas reakcji? Sprawę załatwisz w terminie 7 dni - termin ten liczy się od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. W przypadku wezwania przez urząd do uzupełnienie braków formalnych w złożonym wniosku, termin załatwienia sprawy wyniesie 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku.
Jak się odwołać? W tym przypadku nie przewidziano procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1,
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, wynikających z prowadzonej ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 5. odbiorcą podanych danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki oraz instruktorów techniki jazdy,
 6. okres przechowywania podanych powyżej danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 7. istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 8. istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 10. w przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie wpisu lub aktualizacji danych w ewidencji instruktorów techniki jazdy, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podstawa prawna
 • Art. 43-44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Art. 114 – 115b, art. 118a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6241