ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Aktualizacja/przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr: IF-IT.0133.5.2020
 

Aktualizacja/przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
    29.09.2020 r.
Co chcę załatwić? Dokonać aktualizacji danych/przedłużyć termin ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy
Kogo dotyczy? Osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy
Co przygotować?

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych lub przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy. Do wniosku należy załączyć dokumenty, umożliwiające dokonanie zmiany (np. aktualne orzeczenie lekarskie lub psychologiczne).

 • Uwaga: jeśli chcesz przedłużyć termin ważności uprawnień i posiadasz świadectwo instruktora techniki jazdy zgodne z poprzednio obowiązującym wzorem (jednostronne formatu A7, bez fotografii) zostanie ono wymienione na nowe, zgodne z aktualnym wzorem. W takim przypadku do wniosku należy załączyć dodatkowo kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych lub przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy. Wniosek taki nie ma określonego wzoru, należy go sporządzić samodzielnie.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie. W treści wniosku należy jednoznacznie wskazać, czego dotyczy (zmiany danych czy przedłużenia terminu ważności uprawnień).
Ile muszę zapłacić? Aktualizacja danych i przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy nie wymaga żadnej opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym momencie, najlepiej jednak:

- w przypadku aktualizacji danych - niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zmiany danych;

- w przypadku przedłużenia ważności uprawnień - przed datą utraty ich ważności.

Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę można załatwić:

 1. Osobiście w  Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, składając dokumenty w Biurze Podawczym  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. lub
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-64-33, 71/340-68-81
Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny zaktualizuje dane w ewidencji/przedłuży termin ważności świadectwa instruktora techniki jazdy lub wyda nowe.
 2. W przypadku negatywnej oceny wezwie Cię do uzupełnienia wniosku.
Jaki jest czas reakcji?

Aktualizacja danych/przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy jest dokonywane niezwłocznie.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1,
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy          pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, wynikających    z prowadzonej ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest ustawa z dnia   5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 5. odbiorcą podanych danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki oraz instruktorów techniki jazdy,
 6. okres przechowywania podanych powyżej danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 7. istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 8. istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 10. w przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie wpisu lub aktualizacji danych w ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podstawa prawna

Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5020