Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Aktualizacja / przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF-IT.0133.2.2023
Aktualizacja/przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
    31.03.2023 r.
Co chcę załatwić?
 1. Przedłużyć termin ważności świadectwa instruktora techniki jazdy:
 • świadectwo instruktora techniki jazdy jest ważne do daty w niej wskazanej,
 • przedłużenia ważności świadectwa legitymacji instruktora techniki jazdy dokonuje się w przypadku, gdy dobiega końca termin ważności określony w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym znajdującym się w aktach instruktora techniki jazdy.

Instruktor techniki jazdy podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor techniki jazdy, który:

 • przedstawi ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska instruktora techniki jazdy;
 • przedstawi ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • okaże do wglądu prawo jazdy,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

lub

 1. zaktualizować zmienne dane objęte wpisem do ewidencji instruktorów techniki jazdy:
 • w ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się m.in. adres zamieszkania instruktora techniki jazdy oraz oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia.
Kogo dotyczy?

Osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Co przygotować?
 1. Wniosek o przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy  (przykładowy WZÓR wniosku)  lub
 2. Zgłoszenie aktualizacyjne (przykładowy WZÓR zgłoszenia aktualizacji danych)

Do wniosku o przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy (oryginał),
 2. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy (oryginał),
 3. legitymację instruktora techniki jazdy,
 4. prawo jazdy (do wglądu),
 5. oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 117 ust. 2 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
 6. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii. Kopia musi być potwierdzona np. notarialnie (nie może to być ksero).

Uwaga: jeśli chcesz przedłużyć termin ważności uprawnień a posiadasz świadectwo instruktora techniki jazdy zgodne z poprzednio obowiązującym wzorem (jednostronne formatu A7, bez fotografii) zostanie ono wymienione na nowe, zgodne z aktualnym wzorem. W takim przypadku do wniosku należy załączyć dodatkowo kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile muszę zapłacić?

Aktualizacja danych i przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy nie wymaga opłaty.

Kiedy złożyć dokumenty?
 1. w przypadku przedłużenia ważności świadectwa instruktora techniki jazdy - przed datą utraty ich ważności,
 2. przypadku aktualizacji danych - niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zmiany danych.
Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę można załatwić:

 1. osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, składając dokumenty
  w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego - dokumenty należy przesłać na adres:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Infrastruktury
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/340-67-07

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy oraz aktualizacja danych następuje niezwłocznie.

Urząd sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny przedłuży termin ważności świadectwa instruktora techniki jazdy lub wyda nowe świadectwo. W przypadku negatywnej oceny wezwie Cię do uzupełnienia wniosku.
W przypadku odmowy przedłużenia ważności legitymacji wydawana jest decyzja o skreśleniu instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Dokument – świadectwo instruktora techniki jazdy może być odebrane przez Wnioskodawcę:

 1. osobiście w siedzibie urzędu w pok. 2117,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym przypadku należy wyraźnie wskazać to we wniosku podając adres zwrotny),
 3. przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę (osoba upoważniona musi okazać dokument tożsamości).
Jak się odwołać?

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z ewidencji instruktorów techniki jazdy wnosi się do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia sprawy. Posiadasz prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Podstawa prawna
 • Art. 117 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 596