Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Okres ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy (ITJ) w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

IF-IT.0133.5.2023

Okres ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy (ITJ) w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Data zatwierdzenia:

 

05.07.2023 r.

Co chcę załatwić?

Zgodnie z art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), który został dodany na podstawie art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz. U. poz. 695), w przypadku gdy ważność:

 1. prawa jazdy,
 2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. świadectwa kierowcy,
 5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
 6. legitymacji egzaminatora,
 7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 8. uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Mając na względzie powyższe, w związku z odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., Wydział Infrastruktury Technicznej DUW we Wrocławiu przypomina, że ważność zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), upływa w okresie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tj. 30 sierpnia 2023 r. - we wskazanym limicie 60 dni, osoba zainteresowana przedłużeniem świadectwa instruktora techniki jazdy powinna przeprowadzić niezbędne badania lekarskie oraz psychologiczne.

 

Więcej informacji dotyczących przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy dostępnych jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/dzialalnosc-regulowana/18733,Aktualizacja-przedluzenie-terminu-waznosci-wpisu-do-ewidencji-instruktorow-techn.html.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/340-67-07

Kogo dotyczy?

Osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Co przygotować?

 

_

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

-

 

Jak wypełnić dokumenty?

-

Ile muszę zapłacić?

-

Kiedy złożyć dokumenty?

-

Gdzie załatwię sprawę?

-

Co zrobi Urząd?

-

Jaki jest czas reakcji?

-

Jak się odwołać?

-

Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

 

Informujemy, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1,
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy                              pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, wynikających                             z prowadzonej ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest ustawa z dnia                                 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 5. odbiorcą podanych danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki oraz instruktorów techniki jazdy,
 6. okres przechowywania podanych powyżej danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 7. istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 8. istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 10. w przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie wpisu lub aktualizacji danych w ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1118).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 446