Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Wydanie dziennika praktyki zawodowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:

GK-KGK.0133.1.2018

Wydanie dziennika praktyki zawodowej Data zatwierdzenia: 

17.01.2019r.

Co chcę załatwić? Otrzymać dziennik praktyki zawodowej.
Kogo dotyczy? Osób zainteresowanych wykazaniem praktyki zawodowej (zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego) pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii w odpowiednim zakresie,
Co przygotować?

Przygotuj do wglądu:

 •  dowód dokonanej opłaty,
 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia szkoły potwierdzający wykształcenie wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej (ewentualnie oryginał dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych),
 • upoważnienie w przypadku odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę inną niż osoba, dla której wydawany jest dziennik,
 • w przypadku wnioskodawców, którzy zmienili nazwisko – dokument potwierdzający zmianę.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij (oddzielnie dla każdego zakresu uprawnień) Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej, który znajdziesz:

- https://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/dziennik-praktyki/11814,Wymagane-dokumenty.html,

- w załączniku do niniejszej karty usługi

- w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 pokój nr 2149, poziom nr B2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij czytelnie pola Wniosku zgodnie z załączonym wzorem
Ile muszę zapłacić?

Opłatę za wydanie jednego dziennika praktyki zawodowej w kwocie
45 zł należy wnieść bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim nie ma możliwości dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej.

Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie posiadając komplet dokumentów.
Gdzie załatwię sprawę?
Uzupełniony Wniosek można złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, poziom nr B2, pokój nr 2149, tel. 713406583) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Wniosek można złożyć lub odebrać dziennik w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00,
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePUAP (nazwa skrytki: /req49xn18v/skrytka),
 • pocztą elektroniczną na adres gk@duw.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres Inspekcji.
Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących informacji i okazanie do wglądu wymaganych dokumentów.
 3. Rozpatrzy wniosek i wyda dziennik.
 
Jaki jest czas reakcji?

Bez zbędnej zwłoki.

Jak się odwołać? W sprawie wydania dziennika praktyki zawodowej nie przysługuje odwołanie.
Informacje dodatkowe

W przypadku złożenia wniosku osobiście, poprzez ePUAP lub pocztą tradycyjną poprosimy Cię o ewentualne uzupełnienie wniosku oraz o okazanie wymaganych dokumentów do wglądu.

W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną poprosimy Cię o dostarczenie jego oryginału, ewentualne uzupełnienie wniosku oraz okazanie wymaganych dokumentów do wglądu.

Odebrać dziennik praktyki zawodowej może:

- osoba zainteresowana,

- osoba dysponująca upoważnieniem osoby zainteresowanej do tej czynności.

W każdym przypadku osoba odbierająca dziennik praktyki powinna okazać się dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe uzyskać można na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2019, poz. 1846).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6364