Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów.

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
GK-ONG.0133.3.2019

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów

Data zatwierdzenia:
     6.08.2019r.
Co chcę załatwić? Otrzymać decyzję stwierdzającą nieważność ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu wydanej w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów.
Kogo dotyczy? Wniosek może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) ostateczną decyzję w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów. Możesz działać przez pełnomocnika.
Co przygotować?

Pismo zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu wydanej w sprawach wskazanych powyżej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek

Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku podaj:

- swoje imię, nazwisko i adres,

- numer i datę wydania decyzji, co do której chcesz stwierdzenia nieważności oraz wskaż organ     który ją wydał,

- informacje dlaczego chcesz stwierdzenia nieważności decyzji (podstawy do stwierdzenia nieważności określa art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego),

- czego decyzja dotyczyła.

Nie zapomnij podpisać czytelnie wniosku..
Ile muszę zapłacić? Wniosek  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji  jest  bezpłatny.  Jeśli  w   Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik,  należy zapłacić  17 zł  opłaty  skarbowej.  Możesz  zapłacić gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia, lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wnioskiem
o stwierdzenie nieważności decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)". Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo zawarte u notariusza. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji złóż w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak o treści art. 156 § 2 Kpa, zgodnie z którym w określonych przypadkach, po upływie 10 lat od dnia doręczenia decyzji nie stwierdza się jej nieważności.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek złóż do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (lub Wojewody Dolnośląskiego w przypadku decyzji dotyczącej scalania lub wymiany gruntów) Nasza siedziba mieści się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresem: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Wniosek możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustanie do protokołu. Możesz również wysłać wniosek w formie elektronicznej przez ePUAP jeśli posiadasz podpis kwalifikowany.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wniosek można złożyć również w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

e.mail

Ewa Szafran
Kierownik Oddziału

2154

71 340-60-41

e.szafran@duw.pl

Agnieszka Frydzińska

2153

71 340-64-77

a.frydzinska@duw.pl

Olga Łuczyńska

2153

71 340-63-19

o.luczynska @duw.pl

Lidia Czapska

2153

71 340-66-53

l.czapska@duw.pl

Ewa Barczyk

2134a

71 340-62-36

e.barczyk@duw.pl

Katarzyna Bielicz

2134a

71 340-68-00

k.bielicz@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzymy Twój wniosek i po przeprowadzeniu postępowania wydamy decyzję w sprawie,
a następnie wyślemy ją do Ciebie i innych stron postępowania.

Jaki jest czas reakcji?

Załatwimy sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Od naszej decyzji możesz się  odwołać (za naszym pośrednictwem) do Głównego Geodety Kraju (lub w przypadku spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja będzie zawierać odpowiednie pouczenie.
Informacje dodatkowe Przed wydaniem decyzji zawiadomimy Cię o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami. Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725
ze zm.);

Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 908 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz.1000).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1686