Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych

Sprawy regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: 
NRŚ-NK.0133.1.2018
Regulacje majątkowe kościołów i związków wyznaniowych​  Data zatwierdzenia:
     16.07.2018 r.
Co chcę załatwić?
 1. złożyć wniosek  o nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych na rzecz osoby prawnej Kościoła Katolickiego,
 2. złożyć wniosek w sprawie  stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez kościelne osoby prawne oraz związki i gminy wyznaniowe (regulacja  stanu prawnego nieruchomości).
Kogo dotyczy?
 1. O nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych w znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą się ubiegać osoby prawne Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja  1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych – art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.:  Dz.U. z 2019 r. poz. 1347).
 2. Z wnioskiem o  stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości (regulację stanu prawnego nieruchomości) mogą się ubiegać osoby prawne Kościoła Katolickiego, inne kościelne osoby prawne oraz związki i gminy wyznaniowe.
Co przygotować?
 1. Jeśli wnioskujesz o nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych na rzecz osoby prawnej Kościoła Katolickiego, przygotuj aktualne wypisy z ewidencji gruntów
  i budynków dla nieruchomości rolnych, stanowiących aktualnie  własność tej osoby prawnej. Sprecyzuj nieruchomość, o przekazanie której chcesz się ubiegać. Składając wniosek pamiętaj, że wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz 
  z gruntami rolnymi, będącymi już własnością wnioskodawcy, nie może przekraczać 
  w odniesieniu do:
  - gospodarstw rolnych parafii - 15 ha,
  - gospodarstw rolnych diecezji - 50 ha,
  - gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych – 50 ha,
  - gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych - 5 ha, chyba że domy te prowadzą działalność, o której mowa w art. 20 i art. 39 ustawy, w tych przypadkach mogą być przekazane nieruchomości rolne o powierzchni do 50 ha.
 2. Jeśli wnioskujesz o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości (uregulowanie stanu prawnego), przygotuj: 
  - wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętej wnioskiem według stanu na dzień wejścia w życie ustawy, na podstawie której domagasz się stwierdzenia nabycia;
  - wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętej wnioskiem według stanu aktualnego;
  - wykaz zmian gruntowych dla nieruchomości objętej wnioskiem (w przypadku, jeżeli oznaczenie lub powierzchnia działki istniejącej w dniu wejścia w życie ustawy, w oparciu o którą domagasz się stwierdzenia nabycia, uległa zmianie).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek wypełnij czytelnie,  pamiętając o podpisaniu pisma. Jeśli wnioskujesz
o nieodpłatne  przekazanie gruntów rolnych osobom prawnym Kościoła Katolickiego, możesz posłużyć się wzorem wniosku, który znajdziesz w załączniku do niniejszej karty usługi (załącznik 1).

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie,  pamiętając o podpisaniu pisma.

 1. We wniosku o nieodpłatne  przekazanie gruntów rolnych  z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskaż:
  - nieruchomość o którą się ubiegasz,
  - dane kościelnej osoby prawnej, na rzecz której przekazanie ma nastąpić,
  - ilość posiadanych aktualnie gruntów rolnych
  Jeśli reprezentujesz Dom Zgromadzeń Zakonnych dodatkowo wskaż, czy jest prowadzona działalność, o której mowa w artykule 20 i 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W treści wniosku o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości wskaż:
  - oznaczenie wnioskodawcy; jeżeli jest to grupa podmiotów, we wniosku należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą wnioskodawcę (pełnomocnika), do której przesyłana będzie wszelka korespondencja;
  - przedmiot wniosku;
  - podstawę prawną (tryb), w oparciu o którą domagasz się regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Ile muszę zapłacić?

Z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku nie ponosisz żadnych opłat.

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłacisz dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 
17 zł. 
Opłatę wnosi się na konto:
GMINA WROCŁAW
PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kiedy złożyć dokumenty? W dogodnym dla siebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Znajdziesz nas pod adresem:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska.


Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie pod nr tel. 71 340-69-07 lub osobiście w pok. 2224, II piętro.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00-15:00.
Wniosek możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Możesz również wysłać wniosek w formie elektronicznej przez ePUAP jeśli posiadasz podpis kwalifikowany.

Co zrobi Urząd?
 
Rozpatrzymy Twój wniosek.
Poprosimy Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
Po przeprowadzeniu postępowania wydamy decyzję o nieodpłatnym  przekazaniu gruntów rolnych/ stwierdzeniu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości  LUB odmówimy przekazania/stwierdzenia z podaniem przyczyn.  
 
UWAGA: przekazanie na własność nieruchomości rolnej znajdującej się 
w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa uzależnione jest od  zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Jaki jest czas reakcji?
Załatwimy sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku, 
a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wydanie decyzji w sprawie przekazania na własność nieruchomości rolnej w trybie art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi dopiero po otrzymaniu prawomocnego postanowienia  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w tym zakresie.

 
Jak się odwołać?
Możesz się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Informacje dodatkowe
Przed wydaniem decyzji zawiadomimy Cię o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami. Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny),
a nie jest sprzeczne z prawem.
 
Podstawa prawna
 1. art. 60 i art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.:  Dz.U. z 2019 r. poz. 1347);
 2. art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz.U.z 1971 r. Nr 16, poz. 156);
 3. art. 29 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1798);
  art. 39 i art. 45a ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 43);
 4. art. 39 i art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 169 ze zm.);
 5. art. 46 i art. 48e ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1726);
 6. art. 23 i art. 26b ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 483);
 7. art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1712);
 8. art. 33 i art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1889);
 9. art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1599);
 10. art. 29 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.:  Dz.U. z 2015 r. poz. 44 );
 11. art. 32 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 14);
 12. art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 13)..

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 22575