Aktualnie znajdujesz się na:

Ustalenie warunków zabudowy/lokalizacja inwestycji celu publicznego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:  IF-PP.0133.1.2014 

Ustalenie warunków zabudowy/Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Data zatwierdzenia:
     23-06-2014 r.

Co chcę załatwić?

Ustalenie warunków zabudowy na terenach zamkniętych. /Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne, osoby prawne, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Dokumenty obowiązkowe:

1. Kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000, z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem.

2. Charakterystyka inwestycji obejmująca:

 - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwienia odpadów,

 - określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu/przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione opisowo i graficznie,

 - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny na środowisko, dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub informacja, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.) lub informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)  o braku potrzeby określenia uwarunkowań środowiskowych dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

4. Pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu inwestora (odpis KRS).

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej oraz w sytuacji, gdy inwestor ustanowił pełnomocnika dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dokumenty dodatkowe mogące mieć wpływ na przebieg i termin rozstrzygnięcia sprawy:

1. Informację od właściwego miejscowo wójta/burmistrza/prezydenta o tym, że teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek, na które inwestycja będzie oddziaływać, nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

3. Potwierdzenie uzyskane z PKP S.A. (w odniesieniu do terenów PKP), że nieruchomości objęte wnioskiem posiadają status terenu „zamkniętego”.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym  – do pobrania.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnij wniosek, zgodnie z opisem pól. (Wzór)

Ile muszę zapłacić?

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł zgodnie z cz. I punkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.). Za udzielone pełnomocnictwo opłata skarbowa wynosi 17 zł, zgodnie z cz. IV ww. ustawy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem poleconym lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, znajdującym się po prawej stronie wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153Wrocław.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

NR TELEFONU

E-MAIL

Ewa Stachera – kierownik oddziału

2106

071  340 67 23

e.stachera@duw.pl

Anna Kuźma

2110

071  340 61 95

a.kuzma@duw.pl

Grażyna Matyśkiewicz

2110

071  340 65 03

g.matyskiewicz@duw.pl

Wojciech Janowski

2119

071  340 67 51

w.janowski@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek

W przypadku braków formalnych we wniosku - wezwie do uzupełnienia wniosku

Zawiadomi o wszczęciu postępowania

W przypadku braków materialnych, wezwie do uzupełnienia dokumentacji

Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Nie dłuższy niż 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wskazanego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak się odwołać?

Od decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub publicznego ogłoszenia w sposób określony w statucie Urzędu i na stronie internetowej BIP. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

liczba wejść: 28967